Fond objavio Javni poziv za sufinanciranje solarnih elektrana realiziranih od početka 2023.

Fond objavio Javni poziv za sufinanciranje solarnih elektrana realiziranih od početka 2023.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je 15. studenog 2023. objavio Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama. Predmet poziva je sufinanciranje projekata ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u postojećim obiteljskim kućama ili pomoćnim građevinama uz kuću.

Poziv se odnosi isključivo na fotonaponske elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon nakon 1. siječnja 2023. godine, stupnja korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih sunčanih modula najmanje 18%.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon imali prebivalište na adresi i mjestu kuće.

Tko ne ostvaruje pravo na sredstva iz ovog Poziva?

 • fizičke osobe koje koje na adresi i mjestu obiteljske kuće obavljaju gospodarsku djelatnost
 • prijavitelji koji su ostvarili pravo na sredstva Fonda ili sredstva iz drugih izvora (EU fondovi, proračunska sredstva jedinica lokalne i regionalne samouprave i sl.)

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 12.425.000,00 eura.

Sredstva se dodjeljuju u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane, a najviše do 50% opravdanih troškova projekta.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, kako slijedi: 

 • fotonaponski sunčani moduli, njihovi nosači (potkonstrukcija), pretvarači (inverteri), DC i AC razvod, 
 • regulacijska, mjerna i oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, 
 • oprema obračunskog mjernog mjesta, 
 • ostala oprema za pravilan rad sustava, 
 • građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (kabelski prodori, betoniranje postolja i sl.), 
 • gromobranska instalacija FN elektrane. 

Opravdani su isključivo troškovi nastali nakon 1. siječnja 2023. godine. Fond opravdanost troškova utvrđuje uvidom u Potvrdu za trajni pogon, račune izvođača radova/dobavljača opreme te prijavni obrazac.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju: 

 1. Prijavni obrazac u .xlsx formatu, 
 2. Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja / uvjerenje o prebivalištu iz kojeg je razvidno da prijavitelj u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon ima prebivalište na adresi i mjestu obiteljske kuće, u slučaju suvlasništva potrebno je dostaviti sken važeće osobne iskaznice za sve suvlasnike, 
 3. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena, 
 4. Zemljišno-knjižni izvadak nekretnine 
 5. Potvrdu za trajni pogon izdanu od operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), 
 6. Fotodokumentaciju ugrađenog sustava i svih dijelova kuće na kojima su izvedeni radovi, 
 7. Tehnički list ugrađenih fotonaponskih sunčanih modula, 
 8. Račun(e) za izvedene radove i nabavljenu opremu/sustav s detaljnim troškovnikom, 
 9. Dokaz o plaćanju računa iz točke 8.,
 10. Dokument kojim se dokazuje IBAN korisnika, 
 11. Izjavu prijavitelja (Prilog 2. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika:
 • o prihvaćanju Općih uvjeta ugovaranja
 • da se na adresi ne obavlja gospodarska djelatnost
 • da na adresi nekretnine nisu korštena sredstava dosadašnjih sufinaniciranja

Ako se u dokumentima pod 3. i 4. razlikuju brojevi katastarskih čestica, potrebno je dostaviti uvjerenje/potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica. 

Ako je fotonaponska elektrana postavljena na pomoćnu građevinu uz obiteljsku kuću, potrebno je i za navedenu pomoćnu građevinu dostaviti važeći dokaz da je postojeća prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena te zemljišno-knjižni izvadak nekretnine na kojoj je izgrađena pomoćna građevina kojim se dokazuje knjižno vlasništvo. 

Sva dokumentacija osim pod 1. dostavlja se u .pdf formatu.

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije definirane Pozivom na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) u zatvorenoj omotnici putem preporučene pošte s povratnicom na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (s naznakom Poziv EnU-4/23 – prijava).

Prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava, a najkasnije do kraja kalendarske godine.

Više informacija potražite na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani