Glavni projekt je neophodan prije izbora instalatera – evo zašto

Prvi korak u procesu realizacije solarne elektrane predstavlja izrada glavnog elektrotehničkog projekta (u daljnjem tekstu: glavni projekt). Prema Zakonu o gradnji, za svaku je građevinu u Hrvatskoj potrebno izraditi njoj jedinstven glavni projekt, a koji predstavlja skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva. Ovisno o vrsti građevine i radova, razlikuju se arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički projekt. Za potrebu realizacije solarne elektrane izrađuje se glavni projekt kojim se pobliže obrađuju pojedini dijelovi te procjenjuju troškovi za njezino građenje, a izrađuje ga ovlašteni projektant

Prije izrade glavnog projekta sunčane elektrane potrebno je provjeriti osnovne uvjete izrade, a oni se potvrđuju dokumentacijom koja je potrebna za projektiranje: 

  1. Objekt na koji se sunčana elektrana namjerava ugraditi mora biti legalan (dokazuje se građevinskom, lokacijskom, uporabnom dozvolom, rješenjem o izvedenom stanju i dr.).
  2. Nositelj glavnog projekta mora biti vlasnik objekta i vlasnik obračunskog mjernog mjesta (dokazuje se preslikom osobne iskaznice, izvatkom iz zemljišnih knjiga i računima za struju s navedenim vlasnikom). 
  3. Uvjeti za ugradnju sunčane elektrane moraju biti adekvatni (odgovarajući pokrov, orijentacija i nagib krova). 

Nakon što se utvrde nužni uvjeti za izradu glavnog projekta, moguće je krenuti u projektiranje. Sadržaj i postupak izrade glavnog projekta uređeni su različitim pravilnicima koji osiguravaju izradu projekta uz odgovarajuće standarde kvalitete i ispunjavanje temeljnih zahtjeva. Uz ispunjavanje zakonodavnih zahtjeva, glavni se projekt izrađuje i zbog još nekoliko razloga.

JAMSTVO SIGURNOSTI I UČINKOVITOSTI

Glavni projekt jamči sigurnost sunčane instalacije, što uključuje zaštitu od štetnih djelovanja kratkog spoja, zaštitu od direktnog i indirektnog dodira te prikaz tehničkih rješenja zaštite od požara. Uz tehnička rješenja, glavnim se projektom osigurava i program kontrole i kvalitete te definira vijek uporabe i održavanja građevine. Glavni projekt omogućuje i spajanje solarne elektrane na elektroenergetsku mrežu jer na temelju projekta HEP donosi odluku o izdavanju elektroenergetske suglasnosti. 

Jedan od ključnih razloga zbog kojih se glavni projekt solarne elektrane izrađuje je osiguranje učinkovitosti sustava, točnije određivanje snage invertera i fotonaponskih modula te njihova raspodjela po površinama na objektu. Dimenzioniranje kablova, zaštitnih uređaja i druge opreme također upućuje na važnost izrade glavnog projekta. Preciznim i učinkovitim povezivanjem prethodnih stavki osigurava se maksimalna proizvodnja električne energije koja će zadovoljiti potrebe za potrošnjom u objektu. U izradu glavnog projekta uključuje se i bilanca energije, proračun energetskih ušteda i smanjenja emisije stakleničkih plinova te grafički prikazi fotonaponskih modula na krovu građevine.

Izračuni i grafički prikazi u glavnom projektu nužni su elementi potrebni za izradu ponuda od strane instalatera, budući da projekt predstavlja temelj za izradu kvalitetnih i preciznih ponuda za ugradnju. Na temelju glavnog projekta, instalateri mogu procijeniti potrebne materijale i opremu, te definirati troškove i vrijeme koji su potrebni za ugradnju, što osigurava transparentnost i konkurentnost ponuda.

PRVI KORAK PREMA ISPLATIVOJ SOLARNOJ ELEKTRANI

Glavni projekt uključuje i procjenu troškova ugradnje solarne elektrane, a troškovnik predstavlja i nužni dio prijavne dokumentacije na različite natječaje za sufinanciranje. Uz detaljan troškovnik, koji navodi sve potrebne radove, materijale i opremu potrebnu za ugradnju solarne elektrane, glavni je projekt također važan dio prijavne dokumentacije na bilo koji natječaj za sufinanciranje. U glavnom projektu iznosi se i detaljna analiza isplativosti kojom se utvrđuje povrat investicije, a vrijeme povrata ovisit će o brojnim čimbenicima koji se projektom definiraju. Aktualna stopa PDV-a od 0% vrijedi za svu potrebnu opremu i usluge za primjenu solarne energije u kućanstvima i javnom sektoru, što vrijedi i za izradu glavnog projekta solarne elektrane.

Izrada glavnog projekta prvi je i osnovni korak u realizaciji solarne elektrane, a predstavlja jedan od ključnih dijelova dokumentacije za dobivanje suglasnosti od nadležnih institucija i prijave na natječaje za sufinanciranje. Sadržaj glavnog projekta svjedoči vrijednosti i nužnosti njegove izrade, od tehničkih specifikacija opreme koje osiguravaju maksimalnu učinkovitost sustava do izračuna energetskih ušteda i povrata investicije. Zaključno, glavni projekt pruža sliku o potrebama i zahtjevima projekta, a instalaterima omogućuje izradu preciznih ponuda za ugradnju. Time glavni projekt omogućuje donošenje informirane odluke o izboru instalatera te osigurava isplativu ugradnju solarne elektrane. 

IZVORI

  • Hrvatski sabor (2019) Zakon o gradnji. Narodne novine 125/19. https://www.zakon.hr/z/690/Zakon-o-gradnji
  • Ibid
  • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (2019) Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina. Narodne novine 118/19. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_118_2354.html

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani