Grad Rijeka nudi poticaje za glavni projekt solarne elektrane

Općina Štrigova nudi poticaje za solarne elektrane

Grad Rijeka uputio je Javni poziv za dodjelu poticaja za izradu glavnog projekta solarne elektrane građanima Rijeke koji su ostvarili pravo na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru natječaja „Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU2/22)“. 

Iznos poticaja je do 70% opravdanog troška izrade projektne dokumentacije, a najviše do 500,00 eura.

Sredstva može ostvariti isključivo prijavitelj koji je ostvario prava na sufinanciranje troškova iz Poziva Fonda, odnosno prijavitelj koji je potpisao Ugovor o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja OIE za vlastitu potrošnju u obiteljskim kućama sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem podnesene prijave za koju je dio obvezne dokumentacije bio i glavni projekt. 

Projektna dokumentacija za čiju se izradu traži sufinanciranje troškova, mora biti istovjetna projektnoj dokumentaciji priloženoj u prijavi na Poziv Fonda. 

Rok za prijavu je do 23.10.2023. godine do 15 sati.

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na službenoj web stranici Grada Rijeke.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani