Istarska županija, Općina Vrsar nudi poticaje za izradu glavnog projekta solarne elektrane

Splitsko - dalmatinska županija nudi poticaje za ugradnju solarne elektrane

10. kolovoza 2023. – Istarska županija, Općina Vrsar-Orsera objavila je Javni poziv za dodjelu poticaja za izradu glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima u 2023. godini. Pravo na subvenciju ostvaruju podnositelji zahtjeva koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće na kojoj se projekt provodi, imaju prebivalište na adresi na kojoj se projekt provodi, obračunsko mjerno mjesto glasi na ime podnositelja zahtjeva te imaju podmirena sva dugovanja prema Općini Vrsar – Orsera.

Subvencioniranje će iznositi 50%, a najviše do 270,00 eura (s PDV-om).

Trošak izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju je prihvatljiv ako je račun ispostavljen i plaćen od 01.01.2023. godine do dana podnošenja zahtjeva.

Poziv je otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 01. studenog 2023. 

Prijavu je moguće podnijeti elektroničkim putem, poštom ili osobno u pisarnicu Općine Vrsar-Orsera. Više informacija o postupku provedbe Javnog poziva i prijavnoj dokumentaciji možete pronaći na web-stranicama Općine Vrsar-Orsera: https://www.vrsar.hr/javni-poziv-za-subvencioniranje-izrade-glavnog-elektrotehnickog-projekta-suncane-elektrane-za-proizvodnju-elektricne-energije-u-kucanstvima-za-vlastitu-potrosnju-u-2023-godini/

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani