Kako se obračunava struja iz solarne elektrane za obiteljsku kuću?

Solarna elektrana ugrađena na krov obiteljske kuće, javne zgrade, proizvodne hale ili bilo kojeg drugog (legalno izgrađenog) objekta, koristi se za lokalnu proizvodnju i potrošnju električne energije. Snaga elektrane određuje se prema potrošnji električne energije na objektu i tehničkim ograničenjima, kao što su vrsta priključka, priključna snaga i površina krova. Snaga takve (integrirane) solarne elektrane varira od (primjerice) 2 kW do 500 kW. 

Trenutni zakonski okvir predviđa dva modela: korisnik postrojenja za samoopskrbu, koji se odnosi isključivo na kategoriju kućanstvo, te krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom, koji se može odnositi na sve kategorije kupaca (primjerice, poduzetništvo).

Navedeni modeli definirani su Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21, članak 51). Izmjenama i dopunama ovog zakona u srpnju 2023. došlo je i do važnih promjena u modelu korisnik postrojenja za samoopskrbu – pročitajte više.

Korisnik postrojenja za samoopskrbu je vlasnik solarne elektrane iz kategorije kućanstvo, koji proizvodi energije onoliko koliko mu je potrebno da zadovolji potrebe potrošnje svojeg kućanstva.

Unutar ovog modela, obračun električne energije možemo gledati na dva načina:

Na mjesečnoj razini

    • Korisnik unutar iste tarife i obračunskog razdoblja koristi električnu (distribucijsku) mrežu kao bateriju – proizvedena energija koja se odmah ne potroši, predaje se u mrežu, i koristi se u trenu kada je korisniku potrebna. 
    • Ako korisnik preuzme više energije iz mreže nego što je preda, tada plaća električnu energiju koja odgovara razlici preuzete i predane energije (preuzeto – predato) posebno u VT i NT, odnosno JT, a po cijeni tarife koju je ugovorio s opskrbljivačem.
HEP obračun
HEP obračun

Primjer računa HEP Opskrba za travanj

HEP obračun račun cijena struje
HEP obračun račun cijena struje

Primjer računa HEP Opskrba za travanj

    • Ako korisnik preda više energije u mrežu, no što je preuzme, tada ne plaća račun za električnu energiju, već se njegova predana energija akumulira u preplatu koja se gleda na godišnjoj razini.

Na godišnjoj razini (Unutar tekuće godine od 1.1. – 31.12.)

    • Za vrijeme ljetnih mjeseci, kada postoji višak proizvedene električne energije, ona se prenosi u sljedeći mjesec kao novčana preplata u vrijednosti minimalno 80% cijene energije koju kućanstvo plaća, a kućanstvo račun plaća 0 kn (linija “stvarni troškovi nakon instalacije” od travnja do rujna prikazana na grafu 1.). Stavka za koju korisnik dobiva minimalno 80% cijene električne energije odabrane tarife je opskrba (električna energija koja je jednaka preuzetoj minus predanoj) u VT i NT, odnosno JT. 
    • Preplata se akumulira (zbraja) do jesenskih ili zimskih mjeseci kada se pojavljuje manjak proizvodnje iz solarne elektrane i tada se za iznos ukupne preplate (bonusa) umanjuje račun za energiju preuzetu iz mreže (na grafu 1. plava površina od rujna do studenog prikazuje akumuliranu preplatu po modelu neto mjerenja).
EON obračun cijena struje
EON obračun cijena struje

Primjer godišnjeg obračuna EON za srpanj

Cilj ovog modela je potaknuti kućanstvo da iz solarne elektrane zadovolji vlastite potrebe. Iz tog razloga, zakon definira uvjet da količina energije predane u mrežu mora biti manja ili jednaka količini energije preuzete iz mreže na razini kalendarske godine. Važno je dobro modelirati (odrediti snagu) elektrane prema trenutnim ili planiranim potrebama (potrošnji), kako bi korisnik zadovoljio ovaj uvjet i ostao u povoljnijem modelu obračuna. U slučaju da se uvjet ne zadovolji, korisnik (kućanstvo) je do sada prelazio u drugi, nepovoljniji model (vidi dolje: Krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom). Izmjenama i dopunama Zakona obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji u srpnju 2023. ovo se mijenja. Korisnicima kojima je ukinut status samoopskrbe zbog viška predane energije u mrežu u kalendarskoj godini se vraća status korisnika samoopskrbe. Ovo vrijedi za sve postojeće korisnike kojima je status samoopskrbe trebao biti vraćen od kolovoza 2023. te za korisnike koji će u 2023. predati višak energije u mrežu, a koji zbog toga neće izgubiti status korisnika samoopskrbe. Ujedno će dosadašnje mjesečno netiranje preuzete i predane energije za korisnike samoopskrbe za postojeće i nove korisnike vrijediti do kraja 2025. godine, dok će se do 31. ožujka 2025. definirati  novi sustav samoopskrbe.

U svakom je slučaju potrebno pratiti podatke o potrošnji i proizvodnji električne energije jer postoji mogućnost da će se potrošnja u određenom razdoblju smanjiti, čime se neće iskoristiti proizvedena električna energija. Potrošnja električne energije mora odgovarati proizvodnji električne energije, stoga bi se povećana proizvodnja mogla smanjiti upotrebom drugih uređaja koji će iskoristiti višak električne energije.

Kućanstva mogu izabrati između jednotarifnog (jedinstvena tarifa, JT) i dvotarifnog (niža tarifa, NT i viša tarifa, VT) obračuna, čak i kada su u kategoriji korisnika postrojenja za samoopskrbu. Koji je obračun povoljniji, može se odrediti uspoređivanjem krivulje potrošnje i proizvodnje. Ako je potrošnja energije u kućanstvu značajna (veća od 40%) tijekom niže tarife (noću) i na to se ne može utjecati promjenom navika, kućanstvo bi trebalo razmotriti prelazak na jednotarifni obračun. Ipak, razlika u ukupnoj uštedi između jednotarifnog i dvotarifnog obračuna je uglavnom vrlo malena.

Važno je napomenuti da opskrbljivači mogu ponuditi bolje uvjete od zakonski propisanih. 

Primjerice, opskrbljivač može ponuditi preuzimanja viškova na kraju mjeseca po vrijednosti većoj od minimalno propisane (odnosno, više od 80% cijene električne energije koju kućanstvo plaća). Uz preuzimanje viškova, opskrbljivač može uvećati preplatu i za iznos mrežarine koju kućanstvo plaća za preuzetu energiju, no ove specifičnosti ovise o uvjetima koji su dogovoreni s odabranim oprskbrljivačem.

Primjer

U nastavku su prikazane stavke na računu za kućanstvo u modelu korisnik postrojenja za samoopskrbu u dvotarifnom obračunu za dva mjeseca. Prikazani su mjesec u kojem je preuzeta energija veća od predane (veljača), te mjesec u kojem je predana energija veća od preuzete (kolovoz). 

Veljača

Stavka računa Jedinica Broj jedinica Tarifa (jedinična cijena) Iznos stavke
Opskrba (električna energija VT) kWh 43

(preuzeto – predato VT)

0,56 24,08
Opskrba (električna energija NT) kWh 100

(preuzeto – predato NT)

0,28 28,00
Preuzeto iz mreže (NT) kWh 103
Preuzeto iz mreže (VT) kWh 239
Predano u mrežu (NT) kWh 3
Predano u mrežu (VT) kWh 196
Opskrbna naknada jed 1 7,40 7,40
Solidarna naknada kWh 143 0,03 4,29
Naknada za poticanje proizvodnje iz OIEK kWh 143 0,105 15,02
Mrežarina (VT) kWh 43 0,39 16,77
Mrežarina (NT) kWh 100 0,17 17,00
Mrežarina (Naknada za obračunsko mjerno mjesto) jed 1 11,60 11,60
UKUPNO (bez PDV-a) 124,15
PDV 13% 16,14
UKUPNO 140,29

Kolovoz

Stavka računa Jedinica Broj jedinica Tarifa (jedinična cijena) Iznos stavke
Opskrba (električna energija VT) kWh -219

(preuzeto – predato VT)

0,45
(80% * 0,56)
-98,55
Opskrba (električna energija NT) kWh 79

(preuzeto – predato NT)

0,28 22,12
Preuzeto iz mreže (NT) kWh 95
Preuzeto iz mreže (VT) kWh 153
Predato u mrežu (NT) kWh 16
Predato u mrežu (VT) kWh 372
Opskrbna naknada jed 1 7,40 7,40
Solidarna naknada kWh 0 0,03 0,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz OIEK kWh 0 0,105 0,00
Mrežarina (VT) kWh 0 0,39 0,00
Mrežarina (NT) kWh 79 0,17 13,43
Mrežarina (Naknada za obračunsko mjerno mjesto) jed 1 11,60 11,60
UKUPNO (bez PDV-a) -44,00
PDV 13% -5,72
UKUPNO -49,72

Vidljivo je da se u gornjem primjeru za mjesec kolovoz pojavljuje “višak proizvodnje” (219 kWh)  kojeg opskrbljivač preuzima po cijeni od 80% cijene za električnu energiju koju kućanstvo plaća (odnosno, 0,45 kn)

Ako je UKUPAN iznos na obračunu pozitivnog predznaka, označava potraživanje opskrbljivača prema kupcu (iznos na računu koji je potrebno platiti). Ovo je vidljivo u tablici za veljaču.

Ako je UKUPAN iznos negativnog predznaka, označava preplatu koja se prenosi u sljedeći mjesec (račun iznosi 0,00 kn). Ovo je vidljivo u tablici za kolovoz.

*Napomena: Korištenje predznaka različiti opskrbljivači mogu obrnuto koristiti.

Opskrbna naknada i Naknada za obračunsko mjerno mjesto su stavke koje su uvijek pozitivnog predznaka (kupac ih plaća neovisno o bilanci preuzete i predate električne energije).

Ostale naknade (Solidarna naknada, Naknada za poticanje OIEK te Mrežarina) ovise o bilanci preuzete i predate električne energije u svakoj tarifi. 

Primjerice, ako je ukupno u mjesecu predano više energije u mrežu nego što je iz nje preuzeto u višoj tarifi, ne plaća se naknada za proizvodnju iz OIEK u toj tarifi – primjer kolovoz. Ako je više energije preuzeto iz mreže, naknada se plaća za razliku kWh (preuzeta – predana energija u obje tarife) – primjer veljača.

Opskrbljivač može ponuditi bolje uvjete kupcima, primjerice uvećanje preplate za iznos koji bi kupac inače platio po kWh preuzete energije za navedene naknade (primjerice, tada iznos Mrežarine dobiva negativni predznak i uvećava ukupnu preplatu).

Kako obračun izgleda na razini godine dana, prikazano je na primjeru kućanstva u Zagrebu koje ima instaliranu sunčanu elektranu snage 5,1 kW. Kućanstvo je prije ugradnje solarne elektrane trošilo godišnje oko 6.120 kn za električnu energiju, a trošak nakon ugradnje iznosi 707 kn (što čini novčanu uštedu od 88%).

Kao što je vidljivo na grafu, stvarni trošak (račun) nakon ugradnje solarne elektrane, iznosi 0 kn od travnja do rujna. U tom periodu, akumulira se novčana preplata koja se “troši” u zimskim mjesecima kada nema “viška” na razini mjeseca.

Ušteda solarna elektrana
Ušteda solarna elektrana

Graf 1. Troškovi prije i nakon instalacije solarne elektrane

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani