Općina Bol nudi poticaje za izradu glavnog projekta

Općina Štrigova nudi poticaje za solarne elektrane

Općina Bol objavila je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta solarne elektrane za fizičke i pravne osobe koje su vlasnici ili suvlasnici kuće na koju se namjerava ugraditi solarna elektrana. Korisnik donacije čija je kuća u zoni B konzervatorske zaštite može dobiti donaciju, ako priloži suglasnost Ministarstva kulture-Konzervatorskog odjela u Splitu za postavljanje sunčane elektrane na krov kuće. 

Svi korisnici sredstava moraju ispunjavati sljedeće uvjete

  • Imaju prebivalište na području Općine Bol i na adresi na kojoj se projekt provodi
  • Imaju podmirene obveze poreza, prireza i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava
  • Imaju podmirene sve obveze prema Općini Bol

Pod prihvatljivim troškom smatra se izrada projektne dokumentacije do razine glavnog elektrotehničkog projekta s troškovnikom za sunčanu elektranu u paralelnom radu s distribucijskom mrežom na kući. Izrađeni dokumenti moraju biti ovjereni od ovlaštenog inženjera te moraju glasiti na korisnika donacije. Prihvatljiv trošak je nastao nakon 1. siječnja 2024. godine, a smatra se da su troškovi nastali na datum izdavanja računa.

Iznos poticaja može iznositi do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše 500,00 eura.

Sredstva se isplaćuju u stopostotnom iznosu, ali tek nakon izrade i dostave glavnog elektrotehničkog projekta za sunčanu elektranu na kući, zajedno s računima za uslugu i dokazom plaćanja projekta i nakon ishođenja i dostave Obavijesti o mogućnosti priključenja na mrežu s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetske suglasnosti ili Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (sve izdaje HEP ODS d.o.o. i mora glasiti na korisnika donacije). 

Poziv je otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 01. srpnja 2024. godine. 

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na službenoj web stranici Općine Bol.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani