Općina Vrsar nudi poticaje za izradu glavnog projekta

Općina Vrsar nudi poticaje za izradu glavnog projekta

Općina Vrsar objavila je Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2024. godini.

Pravo na sredstva sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti fizičke osobe – građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće za koju se projekt izrađuje
 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće za koju se projekt izrađuje, na području Općine
 3. prihvate uvjete subvencioniranja sukladno Pozivu i općim aktima Općine
 4. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili neregularnih dugovanja prema Općini
 5. sklope s Općinom Ugovor o subvencioniranju.

Prihvatljiv je trošak izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.
Glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvu:

 • može biti izrađen, a račun ispostavljen i plaćen od 1. siječnja 2023. godine do dana podnošenja zahtjeva
 • može biti planiran i u tom slučaju, ako su svi uvjeti zadovoljeni, odobrit će se financiranje na temelju predračuna/ponude, a isplata će se izvršiti uz uvjet da najkasnije do 1. studenog 2024. godine korisnik subvencije Općini dostavi račun, dokaz plaćanja projekta i kopiju glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane.

Dokumentacija se smatra potpunom ako sadržava:

 • obrazac zahtjeva za subvencioniranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, koji je ispunjen i potpisan (priložen je u dokumentaciji uz Javni poziv)
 • obostranu presliku osobne iskaznice vlasnika i suvlasnika ili potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo da prijavitelj ima prebivalište na adresi obiteljske kuće koja je predmet prijave
 • dokaz o zakonitosti/legalnosti građevine (ako se radi o upravnom aktu, mora imati žig izvršnosti ili pravomoćnosti)
  • akt za uporabu ili
  • akt za ozakonjenje ili
  • akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom
 • zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće (ili potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar)
 • uvjerenje/potvrda nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica, ako se razlikuju brojevi čestica u dokazima:
  • zakonitosti obiteljske kuće i
  • vlasništva ili suvlasništva
 • 6. izjavu podnositelja zahtjeva koja je ispunjena i potpisana (priložena je u dokumentaciji uz Javni poziv)
 • 7. financijsku dokumentaciju
  • a. za glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane koji je izrađen i isplaćen:
   • račun za izradu glavnog elektrotehničkog projekta, s jediničnom cijenom i PDV-om
   • dokaze o plaćanju Korisnika po računu (opća uplatnica ili izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati ili potvrda o plaćanju ili drugi odgovarajući dokaz),
   • kopija glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane
  • b. za glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane koji u trenutku predaje prijave nije izrađen i isplaćen:
   • Ponudu ili predračun davatelja usluge izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane s jediničnom cijenom i PDV-om;
 • ako su potrebni, Posebne uvjete ili Prethodno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode na dostavljenu projektnu dokumentaciju (konzervatorskog ureda Ministarstva kulture) za ugradnju sustava, ako je obiteljska kuća pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili je u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro.

Prijava na ovaj Javni poziv podnosi se na jedan od navedenih načina:

 • u PDF ili JPG obliku na e-mail adresu:
  • opcina-vrsar@vrsar.hr,
  • Predmet (naslov e-pošte): „Prijava za izradu glavnog projekta sunčane elektrane – Općina Vrsar“

Korisnik je obvezan čuvati izvornike dostavljene dokumentacije do isteka svih rokova utvrđenih ugovorom te omogućiti Općini uvid u istu prilikom provođenja kontrole. Korisnik je obvezan zatražiti potvrdu o primitku e-pošte.

 • u pisanom obliku preporučenom poštom s naznakom dana i vremena predaje pošiljke pošti ili osobnom dostavom u Pisarnicu Općine na uz potvrdu pisarnice o datumu i vremenu primitka prijave, u zatvorenoj omotnici, s imenom, prezimenom i adresom Podnositelja prijave i uz naznaku „Prijava za izradu glavnog projekta sunčane elektrane – Općina Vrsar-Orsera“ na adresu:
  • Općina Vrsar-Orsera
  • Trg Degrassi 1
  • 52450 Vrsar

Rok za dostavu prijave je od dana objave Javnog poziva do 1. listopada 2024. godine ili do iskorištenja sredstava.
U trenutku iskorištenja sredstava, preostale zaprimljene prijave se više neće razmatrati. Više inforamcija potražite na web stranici Općine.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani