Što je potrebno za glavni projekt solarne elektrane?

Integrirana solarna elektrana koja se spaja na elektroenergetsku mrežu treba biti odobrena od HEP ODS-a. Kako bi se dobila dozvola za ugradnju i puštanje u pogon nužno je napraviti glavni elektrotehnički projekt za solarnu  elektranu u kojoj je precizno dimenzionirana veličina sustava koji odgovara potrebama investitora. Glavni elektrotehnički projekt za solarnu  elektranu je elektrotehnički projekt u kojem se navode i tehničke specifikacije solarne elektrane, izračuni smanjena emisije CO2, bilanca energije solarne elektrane, proračun energetskih ušteda i sl. Vaš glavni projekt možete naručiti ovdje.

Izrada glavnog elektrotehničkog projekta za solarnu elektranu zahtijeva prikupljenu cjelokupnu dokumentaciju:

 • Zadnji važeći dokaz zakonitosti objekta
 • Dokaz vlasništva/suvlasništva (ZK izvadak)
 • Potvrda/Uvjerenje/Identifikacija o istovjetnosti katastarskih čestica (po potrebi)
 • Odobrenje/Potvrda/Rješenje konzervatora (po potrebi)
 • Potrošnja u objektu (u kWh za proteklih 12 mjeseci) (+ planirana buduća potrošnja* )
 • Vrsta priključka i snaga priključka
 • Tlocrt i skica krova
 • Fotodokumentacija postojećeg stanja objekta i krova (2-3 fotografije)
 • Obostrana preslika važeće osobne iskaznice (vlasnika/suvlasnika, kontakt osobe)

Zadnji važeći dokaz zakonitosti objekta

Objekt na koji se planira ugradnja integrirane solarne elektrane spojene na elektroenergetsku mrežu treba posjedovati važeći dokaz zakonitosti, odnosno objekt treba biti izgrađen temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Zadnji važeći dokaz zakonitosti može biti (ako se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan, odnosno treba imati žig izvršnosti ili pravomoćnosti):

1. Akt za građenje:

 • Građevinska ili građevna dozvola,
 • Rješenje o uvjetima građenja,
 • Rješenje za građenje,
 • Potvrda glavnog projekta,
 • Lokacijska dozvola kojom se odobrava građenje,
 • Građevna dozvola za jednostavne građevine,
 • Rješenje o uvjetima uređenja prostora,
 • Rješenje kojim se odobrava građenje,

ili

2. Akt za uporabu:

 • Uporabna dozvola,
 • Potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera,
 • Uvjerenje za uporabu,
 • Pravomoćna građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije,
 • Potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu,
 • Dozvola za upotrebu,
 • Rješenje o promjeni namjene,
 • Uporabna dozvola za određene građevine:
  • Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu temeljem akta za građenja izdanog 1. listopada 2007.,
  • Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.,
  • Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi,
  • Uporabnu dozvolu za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan,

ili

3. Akt za ozakonjenje (legalizaciju):

 • Rješenje o izvedenom stanju,
 • Potvrda izvedenog stanja,

ili

4. Akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom:

 • Uvjerenje katastarskog ureda, odnosno središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. godine ili uvjerenje upravnog tijela da je izgrađena do 15. veljače 1968. godine.

Za ugradnju solarne elektrane potreban je jedan od navedenih dokumenata, odnosno zadnji važeći dokument zakonitosti za objekt. Zbog lakšeg razumijevanja informacija na koje je potrebno obratiti pozornost na dokumentu, kao primjer navedena je uporabna dozvola (Slika 2.):

 1. Dokaz zakonitosti koji je upravni akt, u gornjem desnom kutu treba sadržavati žig izvršnosti ili pravomoćnosti,
 2. Broj katastarske čestice koji se nalazi na dokazu zakonitosti treba biti na svim ostalim dokumentima koji se prilažu,
 3. Dokument treba sadržavati sve stranice.
Slika 2. Uporabna dozvola

 

Dokaz vlasništva/suvlasništva (ZK izvadak)

Zemljišnoknjižni izvadak je sastavni dio glavne knjige u koji se upisuje zemljišnoknjižno tijelo i promjene na njemu, stvarna i druga knjižna prava. Zemljišnoknjižni izvadak sastoji se od posjedovnice (popisni list, list A), vlastovnice (vlasnički list, list B) i teretovnice (teretni list, list C). Za potrebe ugradnje solarne elektrane pozornost se usmjerava na posjedovnicu i vlastovnicu.

U posjedovnicu se upisuju svi sastavni dijelovi zemljišnoknjižnog tijela, dok se u vlastovnicu upisuje pravo vlasništva.

Zbog lakšeg razumijevanja informacija na koje je potrebno obratiti pozornost na dokumentu, kao primjer prikazan je zemljišnoknjižni izvadak (Slika 3.):

 1. Za potrebe ugradnje solarne elektrane zemljišnoknjižni izvadak može biti neslužbena kopija,
 2. Datum izdavanja ne smije biti stariji od 5 godina
 3. Broj katastarske čestice koji se nalazi na zemljišnoknjižnom izvatku treba biti na svim ostalim dokumentima koji se prilažu,
 4. Osoba koja je vlasnik/suvlasnik objekta treba biti osoba koja se javlja za ugradnju solarne elektrane

Zemljoknjižni izvadak možete zatražiti na Uređena zemlja, preko Katastra ili preko E-građani.

Slika 3. Zemljišnoknjižni izvadak

Potvrda/Uvjerenje/Identifikacija o istovjetnosti katastarskih čestica

Potvrdu/Uvjerenje/Identifikaciju nadležnog ureda za katastar o identifikaciji katastarske čestice potrebno je zatražiti ako se podaci zemljišne knjige i katastra o katastarskoj čestici ne slažu samo u odnosu na broj katastarske čestice. Odnosno, ako je na dokazu zakonitosti objekta jedan broj katastarske čestice, a na zemljišnoknjižnom izvodu drugi broj katastarske čestice tada je kao dokaz da se radi o istoj čestici potrebno priložiti potvrdu nadležnog ureda za katastar.

Slika 4. Identifikacija čestica

Kako bi Potvrda/Uvjerenje/Identifikacija o istovjetnosti katastarskih čestica bila ispravna/prihvaćena potrebno je da su navedene obje čestice (ili sve, ako ih je više), kako je označeno na primjeru Slika 4. i Slika 5.

 

Odobrenje/Potvrda/Rješenje konzervatora

Ugradnja integrirane solarne elektrane na obiteljsku kuću koja je pojedinačno nepokrenuto kulturno dobro ili je u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro nužno je ostvariti odobrenje za ugradnju solarne elektrane od konzervatorskih ureda Ministarstva kulture (Slika 7. Rješenje konzervatora). Informacija da je objekt zaštićeno kulturno dobro nalazi se na zemljišno-knjižnom izvodu popisni list A – posjedovnica (Slika 6.).

Slika 6. Posjedovnica

Slika 7. Rješenje konzervatora

 

 

 

Potrošnja u objektu (u kWh za proteklih 12 mjeseci) + planirana buduća potrošnja

Dimenzioniranje veličine solarne elektrane provodi se uzimajući u obzir mnoge faktore, no najvažnija informacija je potreba kućanstva za električnom energijom. Odnosno, prošlogodišnja potreba (na temelju izvoda računa u kWh) kao i buduća potrošnja. Za potrebe preciznog projektiranja solarne elektrane potrebno je dostaviti izvode računa za proteklih 12 mjeseci kao i procjenu povećanja uslijed uvođenja dodatnih uređaja u kućanstvo. Do izvatka računa moguće je doći na nekoliko načina: direktnim kontaktiranjem opskrbljivača i/ili iščitavanjem računa, te preko energetskih kartica, odnosno Obrasca zahtjeva vezanih uz postojeća mjerna mjesta, a koje se mogu pronaći na web stranicama HEP ODS-a i zatražiti

Dodatni uređaji koji znatno povećavaju potrošnju su npr: dizalica topline, zamrzivač (škrinja), hladnjak, klima, električni automobil ili sl.

Objekti koji su novogradnja ili tek u fazi izgradnje te ne posjeduju izvode računa za struju dužni su isporučiti informacije o procjeni potrošnje u kućanstvu. Procjena potrošnje u objektu sastavni je dio elektrotehničkog projekta za objekt (kuću).

 

Vrsta priključka i snaga priključka

Ograničavajući faktor uslijed dimenzioniranja solarne elektrane predstavlja priključak. Ovisno o vrsti priključka i zakupljenoj snazi priključka određuje se sustav koji će se dimenzionirati. Priključak za električnu energiju može biti jednofazni ili trofazni. Za sustave s jednofaznim priključkom maksimalna AC snaga solarne elektrane (snaga invertera prema elektroenergetskoj mreži) može biti 3,6 kW, dok se DC snaga solarne elektrane (snaga fotonaponskih modula) može prilagoditi potrošnji (preporučljivo do maksimalno 5 kW).

Kućanstava s trofaznim priključkom mogu ugraditi solarnu elektranu sukladno zakupljenoj snazi priključka.

Informacija o snazi priključka nalazi se na brojilu i elektroenergetskoj suglasnosti. Također, informaciju možete dobiti pozivom na info telefon HEP-a (info telefon za korisnike: 0800 300 401).

 

Tlocrt i foto dokumentacija krova

Smještanje fotonaponskih modula na površinu krova uvjetovano je dimenzijama dostupne površine krova. Za potrebe maksimalne iskoristivosti površine krova nužan je i uvid u dimenzije i postojeće stanje krova. Investitori koji za svoj objekti ne posjeduju službeni tlocrt krova kao zamjenu mogu skicirati krov s naznačenim dimenzijama. Postojeće stanje krova podrazumijeva nekoliko fotografija krova kako bi se dobio uvid u trenutno stanje krova.

 

Obostrana preslika važeće osobne iskaznice (vlasnika/suvlasnika, kontakt osobe)

Skenirana osobna iskaznica svih vlasnika/suvlasnika i kontakt osobe potrebna je kao dokaz kojim se potvrđuje da su sve strane suglasne s ugradnjom solarne elektrane.

Spremi ste za izradu glavnog projekta? Naručite ga ovdje.

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani