Reference

[1] L. Majdandžić and HSUSE, Fotonaponski sustavi – priručnik, Tehnička škola Ruđera Boškovića u Zagrebu, Srednja škola Oroslavje, 2012.
Dostupno na: http://www.solarni-paneli.hr/pdf/01_handbook_fotonapon.pdf

[2] S. Djukić, I. Horvat, H. Maras, M. Borić and M. Ugrin, Informativna brošura za promicanje obnovljivih izvora energije namijenjena građanima, malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu, Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Zagreb, 2012.
Dostupno na: https://eko.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/dokumenti/brosure/info_brosura.pdf

[3] J. Domac, I. H. S. Djukić and I. Kovačić, Klima i energija – priručnik za učenike srednjih škola, Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Zagreb, 2011.
Dostupno na: https://regea.org/wp-content/uploads/2021/05/Prirucnik-za-ucenike-srednjih-skola-Klima-i-energija-ozujak-2011..pdf

[4] E. Svetec, Dimenzioniranje autonomnih fotonaponskih sustava, Završni rad, Repository of Faculty of Geotechnical Engineering – Theses and Dissertations, Varaždin, 2017.
Dostupno na: https://repozitorij.gfv.unizg.hr/islandora/object/gfv%3A257/datastream/PDF/view

[5] J. Jaeger, Explaining the Exponential Growth of Renewable Energy, World Resources Institute, 2021.
Dostupno na: https://www.wri.org/insights/growth-renewable-energy-sector-explained

[6] Energysage, Learn about solar energy. Dostupno na: https://www.energysage.com/solar/

[7] MET Group countries, Renewable and solar energy vs fossil fuels, 2020. Dostupno na: https://group.met.com/en/mind-the-fyouture/mindthefyouture/solar-energy-vs-fossil-fuels

[8] Webinar: ZEZ, Solarne elektrane i primjena u kućanstvu, 2022.
Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=KdKh0ptohuA

[9] J. Twindell, T. Weir, Renewable Energy Resources, The University Press, Cambridge, 2005.

[10] Planning and Installing Photovoltaic Systems: A guide for installers, architects and engineers, Fully revised & updated second edition, Deutsche Gesellshaft fur Sonnenenergie (DGS LV Berlin BRB), 2008. Dostupno na: https://www.academia.edu/es/41934749/A_guide_for_installers_architects_and_engineers

[11] M. Kuhanec, Projektiranje ugradnje solarnih panela na obiteljskoj kući, Undergraduate thesis, University North, Koprivnica, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:816703

[12] N. Kristić, Ekonomska isplativost sustava fotonaponske elektrane s maksimiziranjem proizvodnje električne energije u odnosu na klasični sustav, Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Osijek, 2022. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:570685

[13] I. Radmanović, Simulacija utjecaja zasjenjenja na proizvodnju električne energije fotonaponske elektrane, Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Osijek, 2017. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:096625

[14] P. Lančić, Planiranje sustava u kućanstvu za prelazak na obnovljive izvore energije, Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:923266

[15] D. Jurić, Projektiranje obnovljivih izvora energije, Master’s thesis, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, Osijek, 2021. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:178403

[16] D. Pajan, Utjecaj solarne elektrane na mrežu u točki priključenja, Završni rad, Sveučilište Sjever, Koprivnica, 2016. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:892409

[17] Primjer glavnog projekta sunčane elektrane za vlastite potrebe. Dostupno na: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/03/07_Prilog7_Glavni_projekt.pdf

[18] Primjer glavnog projekta sunčane elektrane. Dostupno na: https://trogir.hr/wp-content/uploads/2021/03/Dom-Mosor-Glavni-projekt.pdf

[19] Webinar: ZEZ, Dimenzioniranje solarne elektrane za kućanstvo, 2022. Dostupno na: https://youtu.be/L8aAHLoY23o

[20] Webinar: ZEZ, Administrativni proces do ugradnje solarne elektrane za kućanstvo, 2022.
Dostupno na: https://youtu.be/yYuC9C2zPxg

[21] Webinar: ZEZ, Instalacija i puštanje pogon solarne elektrane za kućanstvo, 2022. Dostupno na: https://youtu.be/2iBoK0uA8z0

[22] REGEA, Trošimo sve više struje. Fotonaponski paneli su odlično rješenje. 2021. Dostupno na: https://regea.org/trosimo-sve-vise-struje-fotonaponski-paneli-su-odlicno-rjesenje/

[23] Zakon o tržištu električne energije, NN 111/21. Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/377/Zakon-o-tr%C5%BEi%C5%A1tu-elektri%C4%8Dne-energije

[24] Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, NN 138/21.
Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/827/Zakon-o-obnovljivim-izvorima-energije-i-visokou%C4%8Dinkovitoj-kogeneraciji

[25] L.Budin,G.Grdenić, M.Delimar, Određivanje optimalne nazivne snage mikro fotonaponske elektrane unutar hrvatskog modela samoopskrbe, 15. Savjetovanje HRO CIGRE, Šibenik, Hrvatska, 2021. str. 1-11.
Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/1156468/download/1156468.C1-04.pdf

[26] HEP HEPI, Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu, 2019.
Dostupno na: https://hepi.hep.hr/aktualno/vijesti/kupac-korisnik-postrojenja-za-samoopskrbu/218

[27] Obrasci HEP ELEKTRA D.O.O. Dostupno na: https://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/propisi-i-obrasci/1542

[28] HEP Opskrba d.o.o. Uvjeti opskrbljivača HEP-Opskrbe d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo i za preuzimanje električne energije od krajnjih kupaca s proizvodnim postrojenjem kategorije kućanstvo
Dostupno na: https://hepi.hep.hr/UserDocsImages/Dokumenti%202022/HEPI_UVJETI%20KUCANSTVO_03.2022.pdf?vel=144558

[29] Webinar: ZEZ, Obračun električne energije iz solarne elektrane, 2022. Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=Tlr9R6hWeoo&ab_channel=Zelenaenergetskazadruga

[30] Webinar: ZEZ, (Su)financirnaje solarne elektrane za kućanstvo, 2022. Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=5hZvQ_-9Os0

[31] S. Car, R. Pašičko i Z. Kordić, Moguća uloga obnovljivih izvora energije u razvoju lokalnih zajednica, Polytechnic & Design, vol. 7, br. 1, str. 60-65, 2019.
Dostupno na: https://polytechnicanddesign.tvz.hr/index.php/ojs/article/view/249/228

[32] J. Beber, M. Furlan, R. Pašičko i H. Rukavina, Grupno financiranje projekata zelene energije, CroDiM, vol.2, br. 1, str. 207-216, 2019.
Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/234545

[33] J.Beber, G.Čačić, Građanska energija: Vodič za uspostavu energetskih zajednica, Zelena energetska zadruga, Zagreb, 2022.
Dostupno na: https://drive.google.com/file/d/1PGByb1mT4-3n752oiSNtfaEnEHc0XP2V/view

[34] Webinar: ZEZ, Energetski učinkovito korištenje i održavanje solarne elektrane, 2022. Dostupno na: https://youtu.be/0VDQhHD5mog

[35] Webinar: ZEZ, Energetske zajednice i solarne elektrane na višestambenim zgradama, 2022. Dostupno na: https://youtu.be/M_hCkXJL_LM

[36] S. Robić, Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj – rezultati terenskog istraživanja provedenog u Sisačko – moslavačkoj županiji, DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja, 2016.
Dostupno na : https://door.hr/wp-content/uploads/2016/04/Energetsko-siromastvo-u-Hrvatskoj.pdf

[37] I. Rogulj, M. Kuhar, M. Eppert, Analiza energetskog siromaštva u Hrvatskoj, DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja, 2021.
Dostupno na: https://door.hr/wp-content/uploads/2021/08/Analiza-energetskog-siromastva-u-RH.pdf

[38] A. Bajo, I. Klemenčić, Solidarna naknada za električnu energiju, Porezni vjesnik, 2015.
Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/815780

[39] Naknada za ugroženog kupca energenata
Dostupno na: https://gov.hr/hr/naknada-za-ugrozenog-kupca-energenata/746

[40] Vlada Republike Hrvatske, Uredba o kriterijima stjecanja statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava, Narodne Novine 95/2015. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_95_1829.html

[41] M. Kasunić Peris, A. Milićević Pezelj, J. Milidrag Šmid, D. Šeperić, Analiza zakonodavnog okvira na području energetike i socijalne skrbi, DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja, 2011. Dostupno na: https://door.hr/wp-content/uploads/2016/07/Analiza_zakonodavnog_okvira.pdf

[42] Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Nacrt Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine, 2021. Dostupno na: https://mpgi.gov.hr/nacrt-programa-suzbijanja-energetskog-siromastva-koji-ukljucuje-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-u-stambenim-zgradama-na-potpomognutim-podrucjima-i-podrucjima-posebne-drzavne-skrbi-za-razdoblje/14069

[43] A.Majdandžić, M. Eppert, K. Godec, Priručnik sa savjetima za uštedu energije, Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), 2022.
Dostupno na: https://door.hr/wp-content/uploads/2022/07/Prirucnik-DOOR-Savjeti-za-ustedu-energije-compressed.pdf

 

Za one koji žele znati više

[1] Y. Xu, J. Li, Q. Tan, A. Lauren Peters and C. Yang, Global status of recycling waste solar panels: A review, Waste Management, vol. 75, str. 450-458, 2018. Dostupno na: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X18300576

[2] Q. Khalid, N. Arshad and J. Ikram, Poster: Maximizing Renewable Energy Usage in Buildings Using Smart Energy Switching Platform, Association for Computing Machinery, str. 401–402, 2015.
Dostupno na: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2809695.2817884

[3] I. Campos and E.Marín-González, People in transitions: Energy citizenship, prosumerism and social movements in Europe, Energy Research & Social Science, vol. 69, str. 1-14, 2020.
Dostupno na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629620302930

[4] R. Huggins, Energy Storage at Different Voltage Levels Technology, integration, and market aspects, Edited by Ahmed F. Zobaa, Paulo F. Ribeiro, Shady H.E. Abdel Aleem, Sara N. Afifi, Energy Storage, Springer, 2010.
Dostupno na: https://shop.theiet.org/energy-storage-at-differ-1e

[6] L. Jiang, S. Cui, P. Sun, Y. Wang and C. Yang, Comparison of Monocrystalline and Polycrystalline Solar Modules, 2020 IEEE 5th Information Technology and Mechatronics Engineering Conference (ITOEC), 2020, str. 341-344
Dostupno na: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9141722/citations#citations

[7] Design Course For Solar Energy Systems (Off-Grid, On-Grid, Protection and Simulation) . Dostupno na: https://electrical-engineering-portal.com/academy/product/course-design-solar-energy-systems

[8] M. Dodić, Integracija solarnih fotonaponskih sustava na pametnim otocima, Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2019.
Dostupno na: https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A4672/datastream/PDF/view

[9] M. Vuković, Projekti Solarnih Fotonaponskih Sistema u Industriji – The Projects of Solar PV Systems in Industry. Energy, Economy, Ecology 2020.
Dostupno na: https://www.academia.edu/44691533/Projekti_solarnih_fotonaponskih_sistema_u_industriji_The_projects_of_solar_PV_systems_in_industry?auto=citations&from=cover_page

[10] T. Čabrajac, Dimenzioniranje fotonaponskog sustava za pokrivanje vlastite potrošnje stambenog objekta, Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Osijek, 2017
Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:040650

[11] I. Vrlika, Čista i neiscrpna – solarna energija, Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar. Dostupno na: http://www.gimnazija-vnazora-zd.skole.hr/upload/gimnazija-vnazora%20zd/images/newsimg/1883/File/CISTA_I_NEISCRPNA.pdf

[12] I. Joha, Elektrotehnički projekt sunčane elektrane na krovu hale sortirnice, Diplomski rad, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Rijeka, 2022. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:190:970319

[13] M. Mikulić, Modeliranje fotonaponskog sustava prema potrošnji kućanstva, Završni rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Osijek, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:001448

[14] M. Knežević, Projektiranje FN sustava privatnog korisnika., Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Osijek, 2022. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:276967

[15] M. Matasović, Upravljanje potrošnjom u objektu kupca s vlastitom proizvodnjom, Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Osijek, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:334525

[16] S. Car, R. Pašičko i Z. Kordić, “Zadrugarstvo i društveno odgovorno poslovanje”, Socijalna ekologija, vol.29, br. 3, str. 417-424, 2020.
Dostupno na: https://doi.org/10.17234/SocEkol.29.3.4

[17] M. Đukan, M. Vajdić, M. Kirac, R. Pašičko, T. Medić, A. Lucić, D. Miletić, I. Szekeres,E. Jerkić, F. Brničević,”Priručnik za osnivanje energetskih zadruga u Hrvatskoj”, Projekt razvoja energetskih zadruga u Hrvatskoj, 2013.
Dostupno na: https://bib.irb.hr/datoteka/828110.energetske_zadruge_2.pdf

[18] S. Robić, ”Energetsko siromaštvo u jugoistočnoj Europi: Preživljavanje hladnoće”, DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja, 2016. Dostupno na: https://door.hr/wp-content/uploads/2016/01/Brosura_Caritas.pdf

[19] S. Robić, A. Traživuk, Preporuke za suzbijanje energetskog siromaštva na području Grada Zagreba, DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja, 2017. Dostupno na: https://door.hr/wp-content/uploads/2016/01/Preporuke-za-suzbijanje-en.-siromastva-Zagreb-rezultati-1.pdf

[20] I. Rogulj, S. Robić, Kako smanjiti potrošnju energije u kućanstvu, Znanjem do ugodnijeg stanovanja. Društvo za oblikovanje održivog razvoja, 2015. Dostupno na: https://door.hr/wp-content/uploads/2016/06/Kako-smanjiti-potro%c5%a1nju-energije-u-ku%c4%87anstvu.pdf

 

*Linkovima je posljednje pristupljeno 23.11.2022.

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani