Solarni rječnik

Obnovljiv izvor energije (OIE) izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično, poput sunčeve energije.

Solarna / sunčeva energijazračenje svjetlosti topline Sunca koju ljudi upotrebom raznih tehnologija prikupljaju, koriste ili pretvaraju u druge oblike energije.

Insolacija – označava vrijeme u kojem je neko mjesto na planeti izravno ozračeno Sunčevim zrakama. Za solarne elektrane insolacija ovisi o visini Sunca nad obzorom, položaju obasjane površine, nadmorskoj visini, oblačnosti i prozirnosti atmosfere te se izražava u kilovatu po metru kvadratnom (kWh/m2). Označava trajanje upotrebljivog Sunčevog zračenja koje se može pretvoriti u električnu energiju.

Solarna fotonaponska energija (hrv. – FN, eng. photovoltaics – PV) – je energija dobivena direktnom pretvorbom energije sunčeva zračenja putem tehnologije, gdje se u solarnim ćelijama događa fotoelektrični efekt.

Fotonaponska ili sunčeva elektrana je sustav koji proizvedenu električnu energiju iz svjetlosti Sunca predaje u elektroenergetski sustav i predstavlja jedan od najelegantnijih načina korištenja energije Sunca.

Solarna ćelija (fotonaponska ćelija) –  je uređaj u kojem se odvija fotoelektrični efekt, a koji čine dva različito nabijena poluvodiča, između kojih se stvara elektricitet kada su izloženi svjetlu. Solarne ćelije pretvaraju solarnu energiju u električnu, a zbog svojih električnih svojstva proizvode istosmjernu struju (DC).

Fotoelektrični efekt (fotoefekt) – pojava kada djelovanjem zračenja svjetlosti dolazi do izbijanja elektrona s površine obasjanog metala tj. stvara se elektricitet. Događa se u solarnim ćelijama.

Solarni ili fotonaponski panel  – solarne ćelije čine solarni modul, a više solarnih modula čini solarni panel (proizvodna jedinica solarne elektrane).

Izmjenjivač (inverter) – uređaj koji se kod solarnih elektrana koristi da  istosmjernu struju (DC) proizvedenu u solarnim panelima, pretvori u izmjeničnu struju (AC) koju koristimo u kućanstvu za napajanje potrošača (usisavač, TV, perilica rublja i dr.).

Centralni inverter – solarni moduli se međusobno spajaju u seriju te zatvaraju strujni krug s centralnim inverterom, tako povezani solarni moduli čine jedan solarni panel.

Mikroinverter – inverter koji je dizajniran da se postavlja na pojedini solarni modul što omogućuje bolju optimizaciju rada solarnih panela s obzirom na to da zasjenjenje jednog solarnog modula ne utječe na rad drugih solarnih modula (solarne elektrane sa mikroinverterima imaju 15 – 20% višu cijenu od onih s centralnim inverterom.

Optimizator – uređaj koji omogućuje maksimalnu proizvodnju električne energije za solarne panele koji ne mogu biti postavljeni u idealan položaj zbog razvedenosti krovišta. Pričvršćeni su na stražnju stranu svake pojedinačne solarne ploče te pretvaraju pojedinačne panele u pametne module prateći regulirajući napon prije slanja energije u izmjenjivač. Tako se optimizira  izvedba za svakog pojedinačnog panela solarne elektrane, bez obzira na orijentaciju prema suncu, sjeni ili čak oštećenje jednog ili više panela.

Mikrosolar – najčešći termin koji opisuje instalaciju malene solarne elektrane na krovu obiteljske kuće, do 10 kW.

Snaga – mjera izvršenog rada u jedinici vremena ili količina energije koja je pretvorena iz jednog oblika u drugi za vrijeme jedne sekunde.

Nazivna snaga – je snaga za koju je električnu uređaj dimenzioniran kako bi uz nju trajno radio tj. mogao biti pod stalnim opterećenjem.

kW (kilovat, 1 kW = 1000 W) – mjerna jedinica za snagu. Svi električni uređaju imaju definiranu količinu snage koja je potrebna da bi ih se moglo koristiti npr. usisavač snage 1600 W koristi 1,6 kW snage da bi radio). Instalirana solarna elektrana za kućanstvo najčešće iznosi od 2 do 7 kW ovisno o broju i vrsti električnih potrošača koji se koriste u tom kućanstvu (npr. kućanstvo koje ima električni bojler, električnu kosilicu, grijanje na dizalicu topline može imati veću potrošnju električne energije od nekog kućanstva koje ima više članova).

kWh (kilovatsat) – potrošnja električne energije u kućanstvu izražava se u kilovatsatima (kWh), a odnosi se na potrošnju energije u tijeku određenog vremena. Konačna potrošnja električne energije mjeri se u kilovatsatima te se cijena energije također definira terminom kilovatsata.  Perilica za suđe snage 3000 W u 20 minuta potroši 1 kWh električne energije (godišnja potrošnja prosječnog kućanstva iznosi cca 2.800 kWh električne energije). Svaki kWh električne energije koju proizvede Vaša solarna elektrana je jedan manje kWh koji biste kupili od svog opskrbljivača.

Električno brojiloinstrument koji mjeri količinu električne energije koja je predana korisniku od strane opskrbljivača električnom energijom.

Dvosmjerno električno brojilo – brojilo koje uz potrošnju na obračunskom mjernom mjestu (OMM) prati i višak proizvedene električne energije koji se predaje u mrežu. Na temelju tih mjerenja ispostavljaju se mjesečni računi s obzirom na proizvedenu i potrošenu energiju u kućanstvu te preuzetu energiju iz mreže.

Limitator (ograničavalo strujnog opterećenja – OSO)uređaj koji kod kupaca električne energije ograničava maksimalno strujno opterećenje (maksimalnu snagu) istodobno uključenih električnih uređaja na veličinu koja je definirana elektroenergetskom suglasnošću (EES).

Elektroenergetska suglasnost (EES) – neophodan dokument za priključenje svakog novog korisnika mreže, kako kupca, tako i proizvođača. Izdaje se u svrhu sagledavanja mogućnosti priključenja (tehničkih, ekonomskih i dr.) neovisno o tome je li za izgradnju istog potreban dokument nadležnog tijela za upravne poslove prostornog uređenja graditeljstva.

Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) – dokument koji čini složena analiza električne mreže, koja uvažava postojeće i planirano stanje mreže, kao i postojeće i planirane korisnike mreže (kupce i proizvođače) te analizira mrežu u svim ekstremnim stanjima relativnog odnosa proizvodnje i potrošnje. Rezultat EOTRP-a je optimalno tehničko rješenje priključenja i preliminarna procjena pripadajućih troškova.

Preuzeta električna energija (Epi) – ukupna električna energija preuzeta iz mreže od strane kupca unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh.

Isporučena električna energije (Ei) – količina proizvedene električne energije koju je solarna elektrana predala u distribucijsku mrežu, evidentirana na pojedinom obračunskom mjernom mjestu (dvosmjerno brojilo).

Obračun potrošnje – postupak obračuna prodane električne energije prema potrošnji u obračunskom razdoblju, primjenom odgovarajućih tarifnih stavaka.

Obračunski elementi – komponente tarifnog sustava na temelju kojih se obračunavaju cijene električne energije, odnosno usluga energetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge za različite energetske subjekte, odnosno kupce, ovisno o vrsti, snazi, kvaliteti i drugim elementima isporučene energije.

Obračunsko mjerno mjesto (OMM) – mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna.

Tarifne stavkeelementi koji omogućuju obračun naknade za usluge isporuke električne energije za obračunsko razdoblje, ovisno o vrsti korisnika, razdoblju isporuke i sezonskoj ili dnevnoj dinamici isporuke.

Tarifni model – određena kombinacija tarifnih stavki.

Plavi tarifni model – namijenjen je kupcima koji koriste jednotarifno ili višetarifno brojilo na niskom naponu.

Bijeli tarifni model – namijenjen je kupcima niskom naponu s višetarifnim brojilom.

Narančasti tarifni model – koristi posebno samonaplatno brojilo, a namijenjen je samo kupcima koji imaju ugrađenu tu vrstu brojila na niskom naponu.

Crni tarifni model – namijenjen je poduzećima koja imaju instalirano brojilo s mjerenjem snage, niskog napona.

Crveni tarifni model – namijenjen je samo poduzećima koja imaju instalirano brojilo s mjerenjem snage, niskog napona.

Tarifni sustav – akt koji je donijela HERA, a kojim se utvrđuju tarifni elementi za obračun cijena električne energije, odnosno usluga elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge za različite energetske subjekte, odnosno kupce, ovisno o vrsti, snazi, kvaliteti i drugim elementima isporučene energije, na području RH, te način primjene tih elemenata.

Viša dnevna tarifna stavka (VT) – obračunava se svakim danom od 7:00 do 21:00 sat, a ljeti 8:00 do 22:00 sati.

Niža dnevna tarifna stavka (NT) – obračunava se u preostalom vremenu, zimi od 21:00 do 7:00 sati, a ljeti od 22:00 do 8:00 sati.

Jedinstvena tarifna stavka (JT) – traje svaki dan od 00:00 do 24:00 sata.

Neto obračun – kod obračuna potrošnje električne energije kod kojeg se uzima , uzima se u obzir samo količina električne energije koja predstavlja razliku između preuzete i isporučene električne energije u pojedinoj tarifi (VT i NT). Ako solarna elektrana, jednog kućanstva, isporuči u mrežu više proizvedene el. energije nego što je to kućanstvo preuzelo, taj višak opskrbljivač je dužan preuzeti po cijeni od minimalno 80 % cijene električne energije. Ovaj obračun primjenjiv je samo za kupca iz kategorije kućanstvo.  

Jednofazna (monofazna) struja – struja koja se najčešće koristi u kućanstvima, ima jednu fazu, a napon iznosi 220 V.

Trofazna struja – struja veće snage koja ima tri faze napona 380 V, koristi se u specifičnim slučajevima kada postoji potreba za napajanjem većih potrošača poput toplinske pumpe, strojevi, peći ili profesionalni alati.

Elektroenergetska mreža – mreža za opskrbu električnom energijom; skup povezanih jedinica mreže za prijenos i/ili mreže za distribuciju električne energije.

Elektroenergetski sustav – skup međusobno povezanih elektrana, mreža i trošila.

Korisnik elektroenergetske mrežefizička i pravna osoba koja isporučuje električnu energiju u prijenosnu ili distribucijsku mrežu (proizvođač) ili iz nje preuzima električnu energiju (kupac) ili koristi mrežu za protok električne energije (trgovac).

Korisnik postrojenja za samoopskrbu krajnji kupac električne energije kategorije  kućanstvo koji unutar svojih instalacija ima priključenu solarnu elektranu primarno namijenjenu za samoopskrbu, pri čemu viškove energije unutar obračunskog razdoblja (1 mjesec) preuzima opskrbljivač na temelju sklopljenog ugovora, pod uvjetom da unutar kalendarske godine količina električne energije koju je elektrana isporučila u mrežu manja ili jednaka preuzetoj električnoj energiji (Epi ≥ Eii). Izračun se radi prema formuli u kojoj je:

   • Epi = ukupna električna energija preuzeta iz mreže od strane kupca unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh
   • Eii = ukupna električna energija isporučena u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu kupca, unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh
   • Ci = vrijednost električne energije preuzete od krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom
   • PKCi = prosječna jedinična cijena električne energije koju kupac plaća opskrbljivaču za prodanu električnu energiju, bez naknada za korištenje mreže te drugih naknada i poreza, unutar obračunskog razdoblja, izražena u kn/kWh.
   • FORMULA: Ci = 0,9 x PKCi
   • isporučene energije u pojedinoj tarifi – prilikom obračuna potrošnje električne energije, uzima se u obzir količina električne energije koja predstavlja razliku između preuzete i isporučene energije u pojedinoj tarifi. Ako je na kraju obračunskog razdoblja količina radne energije isporučena u mrežu u pojedinoj tarifi veća od preuzete, taj višak proizvedene električne energije opskrbljivač je dužan preuzeti po cijeni:
    • CiVT = 0,8 x CpVT 
    • CiNT = 0,8 x CpNT
    • CpVT = cijena ukupne električne energije preuzete iz mreže od strane krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja više dnevne tarife, izražena u kn/kWh
    • CpNT = cijena ukupne električne energije preuzete iz mreže od strane krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja niže dnevne tarife, izražena u kn/kWh
    • CiVT = cijena ukupne električne energije isporučene u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja više dnevne tarife, izražena u kn/kWh
    • CiNT = cijena ukupne električne energije isporučene u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja niže dnevne tarife, izražena u kn/kWh.

Aktivni kupac krajnji kupac ili skupina krajnjih kupaca koji djeluju zajedno, koji troši ili skladišti električnu energiju proizvedenu u vlastitom prostoru smještenom unutar definiranih granica, ili koji prodaje električnu energiju koju sam proizvodi, uz uvjet da te djelatnosti nisu njegova primarna trgovačka ili profesionalna djelatnost.

Kupac s vlastitom proizvodnjom električne energije – krajnji kupac električne energije kategorije poduzetništvo (pravna osoba) koji unutar svojih instalacija ima priključenu solarnu elektranu kojom se podmiruju potrebe krajnjeg kupca i s mogućnošću isporuke viška proizvedene električne energije u prijenosnu ili distribucijsku mrežu. Ovaj model može biti zanimljiv ako imate registrirani OPG i proizvodno postrojenje na koje biste instalirali solarnu elektranu. Model obračuna razlikuje se od onog za kupca iz kategorije kućanstvo. U ovom slučaju ukupna električna energija preuzeta iz mreže je manja od ukupne električne energije isporučene u mrežu te se primjenjuje formula (Epi < Eii) te se vrijednost električne energije preuzete od krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom izračunava prema formuli:

 • Ci = 0,9 x PKCi x Epi / Eii

Energetska zajednica građana pravna osoba koja se temelji na dobrovoljnom i otvorenom sudjelovanju na tržištu. Pod kontrolom je članova ili vlasnika udjela koji su fizičke osobe (građani), jedinice lokalne samouprave ili mala poduzeća, a čija je primarna svrha pružanje okolišne, gospodarske ili socijalne koristi svojim članovima, a ne stvaranje financijske dobiti. Može sudjelovati u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, opskrbi, potrošnji, agregiranju, skladištenju energije, uslugama energetske učinkovitosti ili uslugama punjenja za električna vozila ili pružati drudge energetske usluge svojim članovima.

Kategorija potrošnjekategorizacija kupaca s obzirom na vrstu korisnika mreže (kupca), naponsku razinu na kojoj preuzimaju električnu energiju (za isporučitelja mjesto predaje), razdoblje isporuke i sezonsku ili dnevnu dinamiku isporuke. 

HEP Elektra obavlja zadaću opskrbe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.

HEP ODS – HEP operater distribucijskog sustava d.o.o. – tvrtka u sastavu HEP grupe, obavlja usluge distribucije električne energije koja obuhvaća pristup i korištenje mreže. Odgovara za kvalitetu isporučene električne energije svim krajnjim kupcima i jamac je sigurne opskrbe električnom energijom.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) – državna agencija koja je nadležna za regulaciju svih energetskih djelatnosti i određivanje cijena koje su zakonski regulirane, poput onih za opskrbu i otkup električne energije.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (HOPS)osigurava korisnicima pristup mreži na reguliranoj osnovi, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, smjernicama Europske unije, Pravilima pogona ENTSO-E regionalne grupe za kontinentalnu Europu, te drugim aktima ENTSO-E-a. Na tržištu električne energije igra veliku ulogu- djeluje kao jedini operator elektroenergetskog prijenosnog sustava u RH, a uz to obavlja i djelatnosti prijenosa električne energije kao regulirane javne usluge. Cjelokupna hrvatska prijenosna mreža je u vlasništvu HOPS-a.

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE)obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije i tržišta plina kao javnu uslugu, pod nadzorom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA). Također su joj osnovne djelatnosti poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije te poticanje proizvodnje biogoriva za prijevoz.

Projektant – ovlašteni inženjer elektrotehnike – bavi se projektiranjem fotonaponskih solarnih elektrana. Projektanti izrađuju kompletnu elektro-projektnu dokumentaciju solarne elektrane koja uključuje idejna rješenja i studije, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, dokumentacija izvedenog stanja, troškovnik, elaborate i analize isplativosti projekta, protokole mjerenja i spajanja na mrežu.

Monter/instalater fotonaponskih sustavamontira, odnosno postavlja, spaja i pušta u pogon solarnu elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije (glavnog projekta), provodi postupke redovitog održavanja i otklanja kvarove pri zastoju rada elektrane. Monter fotonaponskih sustava može instalirati elektranu za čiju opremu posjeduje certifikat, a u pravilu surađuje s dobavljačem ili proizvođačem opreme. Instalaciju toplinskih sustava provodi monter solarno-toplovodnih sustava.

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani