Splitsko-dalmatinska županija nudi poticaje za ugradnju solarne elektrane

Solarni paneli obasjani suncem

Splitsko-dalmatinska županija raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva o iskazu interesa za dobivanje potpora u gospodarenju energijom, a predviđeno je sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane u kućanstvima do 10 kW. Subvencija će se odrediti na temelju snage elektrane (do 5 kW – 12.000 kn, do 8 kW – 15.000 kn, do 10 kW – 20.000 kn) i dodatnih bodova, u slučaju većeg broja prijava ili nedostatnih financijskih sredstava.

Ukupni će se broj bodova računati po formuli: ∑  = indeks razvijenosti + broj članova kućanstva + već  instalirana elektrana (da/ne)  +  glavni projekt (da/ne)  + suglasnost HEP (da/ ne ). Detaljan opis raspodjele bodova naveden je u tekstu Javnog poziva.

Pravo na sredstva Grada mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  1. Prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije,
  2. Objekt na koji se planira ugradnja sustava nalazi se na području Splitsko-dalmatinske županije,
  3. Podnositelj zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na adresi objekta.

Rok  za  podnošenje  prijava  je  30 (trideset)  dana  od  dana  objave  na  internetskim stranicama  Splitsko -dalmatinske  županije. Projekti  se  predaju  u  zatvorenoj  omotnici  preporučeno  poštom  ili  osobnom  predajom  prijavitelja  u   Pisarnicu  Splitsko –  dalmatinske  županije.

Više informacija o Javnom pozivu Splitsko-dalmatinske županije možete pročitati na poveznici: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-o-iskazu-interesa-za-dobivanje-potpora-sukladno-programu-sustavnog-gospodarenja-energijom-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani