Propustili ste webinar o Javnom pozivu Fonda? Donosimo snimku i odgovore na pitanja

Webinar Kako se dobro pripremiti za prijavu na Javni poziv FZOEU

Ako ste propustili uključiti se na webinar o procesu prijave na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, donosimo vam snimku kako biste ga mogli naknadno pogledati i saznati sve što vas zanima. Na webinaru je gostovao Aleksandar Halavanja, voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a dobili smo i službene odgovore Fonda na vaša pitanja o Javnom pozivu.

Prije svega, naglašeno je sljedeće:

  • Prijava se podnosi pisanim putem, s time da se obvezna dokumentacija pohranjuje na prijenosni uređaj za pohranu podataka (npr. USB), te se taj USB poštanskim putem šalje na adresu Fonda.
  • Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine u 9:00 sati.
  • Zahtjevi poslani prije navedenog datuma i vremena se neće razmatrati.
  • Zahtjevi se razmatraju kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda (ukoliko se zahtjev dostavlja osobno).

U nastavku pročitajte službene odgovore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na učestala pitanja.

Kako će se promatrati vrijeme zaprimanja prijave poštom?

– Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine u 9:00 sati.

– Zahtjevi poslani prije navedenog datuma i vremena se neće razmatrati.

– Zahtjevi se razmatraju kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda (ukoliko se zahtjev dostavlja osobno).

Ako je vlasništvo kuće 1/1 u posjedovnom listu, a u zemljišno-knjižnom ulošku se nalazi nekoliko ZK tijela, s tim da je ZK tijelo broj 2 (kuća i okućnica) samo na jednog vlasnika? Je li potrebna suglasnost suvlasnika iz cijelog zemljišno-knjižnog uloška?

– Potrebna je suglasnost svih suvlasnika navedenih u zemljišno-knjižnom izvatku.

Ako se naknadno traži potpis suvlasnika, dobiva li se novi redni broj u prijave?

– Sukladno tekstu predmetnog Javnog poziva, Točka VI. Način podnošenja prijave.
“U slučaju izmjene ili dopune prijava dobiva novi redni broj koji se tada smatra rednim brojem podnošenja prijave”.

– Ukratko, vrijeme podnošenja prijave je vrijeme dostave potpune dokumentacije Fondu.

Što se upisuje u rubrici kontrolnih pitanja na pitanje “Na kojem području se nalazi obiteljska kuća”?

– Molimo da se Prilog 2. Obrazac 1. Prijavni obrazac popunjava u Excel programu na računalu, te će se uz navedeno pojaviti padajući izbornik s ponuđenim opcijama kao na ilustraciji u nastavku.

Ilustracija_Pitanje područje obiteljske kuće_Prijavni obrazac

Koji se sve dokumenti podrazumijevaju pod „Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji?“

– Ovisno o vremenu gradnje ili možebitnih naknadnih rekonstrukcija i dogradnji, potrebno je, sukladno zakonu kojim se uređuje gradnja dostaviti odgovarajući dokument. To može biti pravomoćna uporabna dozvola, pravomoćno rješenje o izvedenom stanju i sl.

Ostvarujem li pravo na sufinanciranje ako u ugradnju elektrane krenem prije zatvaranja Javnog poziva?

– Da. Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Ukoliko se ne dobije suglasnost od HEP-a do datuma otvaranja prijava, može li se poslati zahtjev s preostalom dokumentacijom, te nadopuniti suglasnošću kada se dobije?

 – Da ukoliko se dopuna dostavi u vremenu dostave prijava (dok je Poziv otvoren), no tada vrijeme podnošenja prijave postaje vrijeme dostave suglasnosti, odnosno potpune dokumentacije.

– Traženi dokument je obavezan te ukoliko se isti ne dostavi u vremenu dostave prijava, takva prijava će biti okarakterizirana kao nepotpuna i neće biti donesena odluka o sufinanciranju.

– Sukladno tekstu predmetnog Javnog poziva, Točka VI. Način podnošenja prijave.
“U slučaju izmjene ili dopune prijava dobiva novi redni broj koji se tada smatra rednim brojem podnošenja prijave”

Može li Obavijest o priključenju na mrežu biti implementirana u glavni projekt ili mora biti izdvojena stavka u dokumentaciji?

– Prihvatljive su obje navedene mogućnosti.

Treba li se navesti broj žiro računa ili može tekući račun?

– Potrebno je dostaviti IBAN bez obzira na vrstu računa.

Mora li ZK uložak biti ovjeren ili je dovoljna neslužbena kopija s web-stranice katastra?

– Može biti i neslužbena kopija.

Hoće li se mijenjati u u budućim javnim pozivima uvjet da su opravdani troškovi isključivo oni koji nastaju nakon datuma objave javnog poziva?

– Ne, sukladno općim aktima Fonda, za sufinanciranje su prihvatljivi troškovi nastali nakon objave poziva, dakle Fond nema mogućnosti retroaktivnog plaćanja troškova.

Je li trošak promjene brojila od strane HEP-a opravdan trošak?

– Trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta je opravdan trošak. Isto je navedeno u Prilogu 1. Poziva (u tehničkim uvjetima).

Može li se priložiti skenirana kopija dokaza da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili je potrebno priložiti ovjereni dokument?

– Može se priložiti skenirana preslika.

Imam ponudu od 28.9.2022., dakle s iskazanim PDV-om. Što upisati u polje B45 (Iznos investicije) – vrijednost S PDV-om ili BEZ PDV-a?

– Upisujete ukupan iznos ponude (neovisno da li je u istu uračunat ili nije uračunat PDV)

– Stopa od 0% PDV-a odnosi se samo na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte (računi koji glase na korisnike) i to nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u.

– Svi računi koji su ispostavljeni od izvođača nakon stupanja na snagu iznad navedenog zakona moraju imati iskazanu stopu 0% PDV-a ako se isporuka i ugradnja dogodila nakon tog datuma.

– Svi računi koji su ispostavljeni od izvođača nakon stupanja na snagu iznad navedenog zakona imat će iskazan PDV (25%) ako se isporuka i ugradnja dogodila prije stupanja na snagu navedenog zakona.

– Računi će biti ispostavljeni s ili bez PDV-a (odnosno 25% ili 0%) ovisno o tome kada se dogodila isporuka i ugradnja neovisno o tome koji je datum izdavanja računa.

Što je s projektima izrađenima prije 1.10. u kojima su iskazane cijene s PDV-om i koji se iznos onda upisuje u obrazac za prijavu?

– Upisujete ukupan iznos ponude (neovisno o uračunatoj stopi PDV-a).

Je li trošak izrade glavnog projekta opravdan trošak?

– Trošak izrade glavnog projekta nije opravdan trošak.

Gdje dobiti i što je Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara?

– Navedeno izdaje nadležni konzervatorski odjel.

Smatra li se vremenom zaprimanja datum, sat i minuta kada se prijava preda u poštanski ured ili kada se zaprimi u Fondu?

– Zahtjevi se razmatraju kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje u poštanskom uredu (ili u pisarnici Fonda ukoliko se zahtjev dostavlja osobno).

Proizvodnja manja od potrošnje. Na koji način Fond provjerava potrošnju? Energetska kartica u zadnjih 12 mjeseci?

– Fond provjerava podatke iz obavijesti o mogućnosti priključenja i iz glavnog projekta.

Ako je kuća u izgradnji, i još nema uporabnu jer nije napravljen tehnički – može li se s tim objektom prijaviti na Poziv?

– Obiteljske kuće koje su u procesu izgradnje nisu prihvatljive prema uvjetima Poziva.

Kuća je izgrađena 2011., prema važećem Zakonu Uporabna dozvola nije bila potrebna, već samo Završno izvješće nadzornog inženjera. Kako se prijaviti s tim?

– Za navedeni slučaj je vjerojatno ishođeno pravomoćno rješenje o uvjetima građenja koje je uz potvrdu da je u nadležno tijelo predano završno izvješće nadzornog inženjera potrebno dostaviti prilikom prijave.

Kuća je legalizirana, ali je ove godine dograđena i za to postoji građevinska dozvola, ali još uvijek nije za taj dograđeni dio ishođena uporabna dozvola. Je li to problem?

– Potrebno je dostaviti pravomoćnu uporabnu dozvolu.

Što se podrazumijeva pod pečatom pravomoćnosti?

– To znači da svaki dokument koji je rezultat nekog upravnog postupka, npr. uporabna dozvola, mora sadržavati odgovarajući pečat pravomoćnosti ili izvršnosti.

Je li stručni nadzor nužan za provedbu projekta izgradnje sunčane elektrane, te ako je nužan mora li se i za njega mora priložiti ponuda ili biti na istoj ponudi za ugradnju?

– U slučaju sufinanciranja mjere M4., zahtjev dodatno mora sadržavati:

  • Izjavu izvođača radova o usklađenosti izvedenih radova s glavnim projektom, za sustave u samostalnom radu (off-grid),
  • Potvrdu za trajni pogon izdanu od operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), za sustave u mrežnom radu,
  • Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava.


U uredu mi je na moj zahtjev izričito rečeno da se na uporabnu dozvolu ne stavlja žig pravomoćnosti. Što sad? Inače na građevinskoj dozvoli imam žig pravomoćnosti.

Za navedeni upit molimo kontaktirati Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Imam kuću koja je izgrađena 2002. i ima rješenje o izvedenom stanju. U 2021. godini smo radili nadogradnju koja ima građevinsku dozvolu. Treba li priložiti i jedno i drugo?

– Potrebno je dostaviti pravomoćnu uporabnu dozvolu nakon radova izvedenih sukladno ishođenoj građevinskoj dozvoli.

Hoće li biti poticaja za turističke objekte?

– Pozivamo Vas da redovito pratite obavijesti i novosti na www.fzoeu.hr kako biste bili informirani o aktualnim i budućim pozivima Fonda.

Ako se u procesu dogodi zamjena opreme od one navedene u glavnom projektu, uz uvjet iste ili nešto jače snage elektrane, hoće li Fond isto prihvaćati prilikom isplate subvencijskih sredstava?

– Svaku promjenu u odnosu na ugovorenu, korisnik je dužan Javiti Fondu kako bi se pravovremeno informirao je li istu prihvatljivo napraviti.

Ako kuća ima više stanova/brojila (sve jedan vlasnik), a SE se radi za samo jedan stan/brojilo, je li potreban energetski certifikat samo za predmetni stan ili cijelu kuću?

– Energetski certifikat je potrebno izraditi za cijelu obiteljsku kuću.

Trebaju li dokumenti biti skenirani u elektroničkom obliku ili „papirnate verzije“?

– Prijava se podnosi pisanim putem s time da se obvezna dokumentacija u digitalnom obliku pohrani na prijenosni uređaj za pohranu podataka (npr. USB), te se taj USB preporučenom poštom šalje na adresu Fonda.

Ako kćer živi u inozemstvu i vlasnica je objekta, a majka živi u objektu i ima punomoć, može li se prijaviti na Javni poziv?

– Prema uvjetima predmetnog Javnog poziva, Članak VI. Način podnošenja prijave stoji slijedeće: „Ukoliko prijavitelj iz zdravstvenih ili drugih razloga nije u mogućnosti osobno potpisivati dokumente vezano za prijavu na Poziv, uključujući i kasnije ugovor s Fondom i sve obveze koje iz njega proizlaze, isti može opunomoćiti drugu osobu u tu svrhu. Specijalna punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika i dostavljena u sklopu prijave na Poziv.“

Kada sam tražio pečat pravomoćnosti u Gradu Samoboru u upravnom odjelu za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju, nisam dobio klasični “pečat” na papiru već na dnu potvrde o pravomoćnosti uporabne dozvole piše da je elektronička isprava potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom itd. Je li to ispravno?

– Navedeno je prihvatljivo. Uz navedeni potpis trebala bi stajati i potvrda o pravomoćnosti. Ako su prihvatljivi troškovi nastali nakon objave Poziva, smije li se elektrana ugraditi i u prijavi priložiti fotografije kuće s panelima na krovu?

– Navedeno je prihvatljivo, no bilo bi dobro priložiti i fotografije krova prije ugradnje sustava.

Kako dostaviti fotodokumentaciju? U kojem formatu (jpg, pdf i sl.)?

– Digitalni format nije propisan, prihvatljive su sve vrste datoteka.

Za mjeru M1. dizalica topline za grijanje treba li zadovoljiti tehničke uvjete koji su postavljeni za dizalicu topline i tehničke uvjete za dizalice topline za pripremu tople vode (PTV), ako dizalica topline za grijanje ujedno priprema i toplu vodu ili se tehnički uvjeti dizalice topline za grijanje tople vode odnosi isključivo na uređaj koji samo priprema toplu vodu, a ne i služi za grijanje?

– Ukoliko se sustav koristi isključivo za grijanje, ne treba zadovoljavati tehničke uvjete za pripremu potrošne tople vode.

Je li račun za nabavu i instalaciju solarne elektrane izdan u prvoj polovici studenog 2022. prihvatljiv i priznati trošak ili je najraniji datum računa 15.11.2022.?

– Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva (28.09.2022). Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Kupio sam dizalicu topline dva dana prije raspisivanja Javnog poziva – dakle, nemam pravo prijave?

– Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva (28.09.2022). Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa. Ukoliko je datum izdavanja računa prije objave Poziva, nemate parvo na sufinanciranje. Također napominjemo kako sukladno uvjetima Poziva nije prihvatljivo da prijavitelj sam kupuje opremu i materijal, a izvođač nudi samo uslugu ugradnje sustava.

Na što se misli pod pitanjem “referentna klima” u prijavnom obrascu?

– Molimo da se Prilog 2. Obrazac 1. Prijavni obrazac popunjava u Excel programu na računalu, te će se uz navedeno pojaviti padajući izbornik s ponuđenim opcijama kao na ilustraciji u nastavku.

Ilustracija_Pitanje referentna klima_Prijavni obrazac

– Podatak možete pronaći u Vašem Energetskom certifikatu.

Ako na ovom Pozivu ostvarim sufinanciranje za dizalicu topline, je li moguće ostvariti sufinanciranje na nekom sljedećem javnom pozivu sa solarnom elektranom?

– Da. Na Javnom pozivu u travnju za privatne poduzetnike i privatne iznajmljivače izrada je projekta bila opravdani trošak – zašto nije opravdani trošak u ovom Pozivu?

– Javni pozivi ne moraju imati jednake opravdane troškove.

Ako godišnje trošim 8500 kW, ali planiram od sljedeće godine trošiti nešto više energije, je li prihvatljiv projekt od 10 kW, s obzirom na to ću to sve potrošiti za svoje potrebe.

– Molimo Vas da obratite pažnju na Prilog 1. Tehnički uvjeti – vezani za mjeru M4.: „Za sufinanciranje je opravdana instalirana snaga FN modula (obuhvaća pripadnu potkonstrukciju i DC razvod) najviše do 50% veća od vrijednosti odobrene priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže.“

Može li DVD umjesto USB-a?

– Da.

Što je točno fotodokumentacija? Slike, ali kakve i čega? Kvaliteta, rezolucija? Broj slika? Jesu li prihvatljive snimke kuća/krova napravljene s dronom? Koliko slika treba biti u fotodokumentaciji?

– Fotografije postojećeg stanja cijele kuće i svih dijelova na kojima se planira izvođenje radova te zamjena/ugradnja sustava iz kojih se može jasno i nedvojbeno razaznati stanje obiteljske kuće prije ugradnje zatraženog sustava.

– Snimke dronom su prihvatljive.

Imamo instaliranu elektranu koja je puštena u pogon uz HEP-ovu Potvrdu za trajni pogon 6.9.2022. Datum izdavanja računa od izvođača je 3.10.2022. Ostvarujemo li pravo na prijavu na ovaj Poziv?

– S obzirom da je u ovom slučaju vidljivo iz cjelokupne dokumentacije kako je trošak nastao prije objave Poziva, nećete moći ostvariti sufinanciranje.

Da li na ponudi izvođača mogu imati ugradnju u dvije faze. U prvoj fazi fotonaponska elektrana, a u drugoj fazi toplinska pumpa. Imao bih ugradnju prve faze fotonaponskih ćelija odmah, a na ljeto bih ugradio pumpu. U tom bih slučaju imao dva računa. Prvo pitanje: mogu li poslati na refundaciju odvojeno kad mi bude gotovo? A drugo pitanje: može li se odustati – npr. od druge faze bez da utječe na refundaciju prve faze koja se napravila?

– Fond isplaćuje sredstva jednokratno, dakle potraživati ih možete tek nakon izvedbe svih planiranih radova. Sukladno tome višekratne isplate nisu moguće.

– Možete odustati od jedne mjere i potraživati sredstva za preostale. Je li potrebno u pošti još ručno napisati vrijeme zaprimanje pošiljke od strane službenika u pošti ili se u obzir uzima vrijeme kada pošiljka uđe u digitalni sustav pošte?

– Uzima se vrijeme kada pošiljka uđe u digitalni sustav Hrvatske pošte. Isto se može provjeriti i “RF” kodom navedenim na pošiljci.

Mogu li se prilikom ugradnje elektrane promijeniti izvođač i oprema?

– Mogu, uz uvjet pridržavanja svih tehničkih propisa danih tekstom Javnog poziva i Ugovora o sufinanciranju. Svaku promjenu u odnosu na Ugovorenu je korisnik dužan javiti Fondu kako bi se pravovremeno informirao da li je istu prihvatljivo napraviti.

Kako Fond provjerava kolika snaga elektrane mi je potrebna? Što ako mi je projektant projektirao veću snagu elektrane, hoće li to biti prihvatljivo?

– Obratite pozornost na prilog 1. – tehnički uvjeti . vezani za mjeru M4. i glase: Za sufinanciranje je opravdana instalirana snaga FN modula (obuhvaća pripadnu potkonstrukciju i DC razvod) najviše do 50% veća od vrijednosti odobrene priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže.

– Ukoliko snaga elektrane bude veća od Fondu prihvatljive, tada će se ponuda sukladno danim ograničenjima i financijski umanjiti na Fondu opravdan iznos.

Mora li račun naveden u prijavi biti od prijavitelja ili može prijavitelj dati broj računa nekog od ukućana?

– Ukoliko korisnik nema vlastiti račun, uz zahtjev za isplatu će dostaviti i svoju suglasnost da se sredstva isplaćuju na račun neke druge osobe.

Što mora uključivati ponuda za dizalicu topline, jesu li dovoljne sljedeće stavke: unutarnja jedinica, vanjska jedinica, spajanje sustava, puštanje u pogon?

– Troškovnici usklađeni s glavnim projektom i/ili ponude moraju obvezno sadržavati podatke o vrijednostima za koje je Pozivom određen tehnički uvjet, količinama, jediničnim cijenama i iznosima troškova.

Je li potrebno dostaviti punomoć ako se prijava ispunjava za roditelje?

– Molimo Vas da obratite pozornost na Točku VI: Način podnošenja prijave.

Ako je dizalica 200.000 kn, i imam pravo na 60% – to je 120.000,00 i dobit ću onih maksimalnih 80.000 kn. Jer ste rekli da se tih 60% odnosi na npr. 80.000 kn za dizalicu topline, što bi onda bilo 48.000 kn?

– Poštovani, isto je navedeno u točki V. Javnog poziva – Opravdani troškovi. U slučaju dizalice topline maksimalni opravdani trošak prema uvjetima predmetnog Javnog poziva iznosi 80.000,00 kuna, te se na taj iznos primjenjuje postotno učešće Fonda (postotna učeća su navedena u točki IV.).

– U Vašem slučaju, ukoliko je postotno učešće 60%, a iznos opravdanog troška je maksimalan (80.000,00 kn), tada bi sudjelovanje Fonda bilo 48.000,00 kuna.

Mogu li se poslati dva identična USB-a, za slučaj da se jedan pokvari u transportu (vlaga i sl.)?

– Da.

Mora li izjava prijavitelja biti u papirnatom obliku kad ju potpisujemo ili ju je moguće digitalno potpisati?

– Izjava prijavitelja treba biti vlastoručno potpisana.

Treba li poslati pošiljku s povratnicom? Ili samo preporučeno?

– Preporuka je poslati preporučeno s povratnicom.

Je li elektronski žig jednak žigu pravomoćmosti?

– Da, ako je iz istog vidljivo da se odnosi na pravomoćnost dokumenta i ukoliko sadrži digitalin žig/potpis.

Moraju li na certifikatu u sekciji Prijedlog mjera biti iskazani ‘solarni paneli’ ili ‘dizalica topline’ ili slično?

– Ne.

Je li sporno ako je vlasnik kuće sa više brojila jedna osoba, a vlasnik predmetnog brojila, odnosno investitor i prijavitelj druga osoba?

– Prijavitelji na predmetni Poziv su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Ako na Poziv prijavljujem solarnu elektranu i dizalicu topline, a elektranu ću realizirati odmah, a dizalicu tek krajem 2023. godine, je li moguće (kod odobrenih prijava) tražiti isplatu sufinanciranih sredstava najprije za elektranu, a onda poslije, krajem 2023. za dizalicu? Dakle tražiti refundaciju u dva navrata?

– Fond isplaćuje sredstva jednokratno, dakle potraživati ih možete tek nakon izvedbe svih planiranih radova. Sukladno tome, višekratne isplate nisu moguće. Zanima me kada se planira idući javni poziv jer vjerojatno nećemo dobiti suglasnost HEP-a do 15.11?

– Pozivamo Vas da redovito pratite obavijesti i novosti na www.fzoeu.hr kako biste bili informirani o aktualnim i budućim pozivima Fonda.

Možete li pojasniti dio u kojem ste naveli da elektrana ne može biti veća od dosadašnje potrošnje? Ako je predviđeno povećanje u budućnosti i odmah želimo veću.

– Za sufinanciranje je opravdana instalirana snaga FN modula (obuhvaća pripadnu potkonstrukciju i DC razvod) najviše do 50% veća od vrijednosti odobrene priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže.

– Ukoliko se prijavi elektrana koja je snagom veća od Fondu prihvatljive, iznos sufinanciranja će se umanjiti na Fondu prihvatljiv (sve sukladno propisanim uvjetima). Vrijedi li certifikat iz 2015. godine korišten za sufinanciranje fasade i prozora? Ili je potrebna dorada?

– Rok trajanja energetskog certifikata je 10 godina od izdavanja ukoliko naknadno nije bilo radova na kući koji bi utjecali na energetski razred obiteljske kuće. Ako su nakon izdavanja energetskog certifikata izvođeni radovi na obiteljskoj kući (npr. zamjena vanjske stolarije, toplinaka izolacija vanjske ovojnice I sl.), potrebno je izraditi novi energetsku certifikat.

Kod Izjave prijavitelja: treba potpisati, ali treba li još i zaokružiti a) i b) plus potpis?

– Dovoljno je potpisati Izjavu prijavitelja.

Ako nam ističe osobna iskaznica, može li se dostaviti sken stare iskaznice i sken kartona iz MUP-a koji se dobije nakon predaje zahtjeva za novu osobnu ?

– Da.

Je li potrebno za elektroenergetsku suglasnost skenirati ponudu i ugovor?

– Ukoliko želite potraživati sredstava za opremanje obračunskog mjernog mjesta, utoliko je potrebno dostaviti i ponudu kako bi Vam bila uračunata u opravdane troškove.

Treba li cijeli iznos platiti izvođaču ili samo razliku, a subvenciju plaća Fond tj., je li prihvatljivo platiti prvi dio, pa kada dobijem subvenciju, onda mogu prebaciti subvenciju?

– Postoje dvije mogućnosti:

1) Možete uplatiti cjelokupan iznos računa izvođaču i o tome prilažete dokaze uz zahtjev za isplatu koji dostavljate Fondu prema uvjetima Poziva.

2) Možete sklopiti ugovor o ustupanju potraživanja s izvođačem i Fondom pri čemu isplaćujete svoj dio sredstava izvođaču i o tome prilažete dokaze uz zahtjev za isplatu koji dostavljate Fondu, a Fond izravno izvođaču plaća iznos sufinanciranja prema uvjetima Poziva (tekst Poziva, točka IX. Realizacija prihvaćenih prijava: “Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos obveze plaćanja izvođaču radova/dobavljaču opreme s korisnika na Fond, u tri (3) primjerka, sklapa se isključivo ukoliko korisnik račun(e) iz točke 2. nije isplatio u cijelosti uz obveznu dostavu dokaza o plaćanju vlastitog učešća definiran točkom 3. Iznose potraživanja u ugovor upisuje Fond, temeljem računa i dokaza o plaćanju.”)

Je li potrebno izjavu prijavitelja sa supotpisom svih suvlasnika ovjeriti kod javnog bilježnika ili je dovoljan samo potpis tih osoba?

– Nije potrebno ovjera javnog bilježnika.

Ako sam prije godinu i pol dana dobio poticaj za automobil, mogu li konkurirati na ovom Pozivu? Može li suvlasnik, supruga, umjesto mene ako ne mogu sudjelovati?

– Ostvarivanje poticaja na nekom od javnih poziva Fonda i uredno izvršenje ugovora s drugim predmetom sufinanciranja nije zapreka za sudjelovanje na ovom Pozivu.

Uporabna dozvola mi je ovjerena 2019. godine. Je li to u redu?

– Ukoliko je uporabna dozvola potpisana s pečatom nadležnog tijela koje je izdalo uporabnu dozvolu, no nema žiga pravomoćnosti/izvršnosti, takav dokument nije prihvatljiv. Uporabna dozvola mora biti pravomoćna/izvršna (mora sadržavati pečat pravomoćnosti/izvršnosti).

Vrijedi li dokument o identifikaciji čestica iz 2015. godine?

– Vrijedi ukoliko nije bilo izmjena.

Došlo je do promjene broja katastarske čestice, ali i na novom izvatku piše klasa i oznaka uporabne dozvole. Moramo li svejedno izvaditi potvrdu o identifikaciji čestica?

– Ukoliko je iz prijavne dokumentacije moguće nedvojbeno utvrditi kako se radi o istoj čestici, dodatna identifikacija nije potrebna.

Projektirao sam veću snagu FNE nego li je trenutna potrošnja. Računajući da ću grijanje na pelete zamijeniti s električnim, znači li to da sam odmah u startu diskvalificiran? Ili je ovo navedeno samo kao upozorenje da ne pređem u status proizvođača?

– Niste diskvalificirani. Uvjetima Poziva je propisano kako je za sufinanciranje opravdana instalirana snaga FN modula (obuhvaća pripadnu potkonstrukciju i DC razvod) najviše do 50% veća od vrijednosti odobrene priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže.

– Ukoliko se prijavi elektrana koja je snagom veća od Fondu prihvatljive, iznos sufinanciranja će se umanjiti na Fondu prihvatljiv (sve sukladno propisanim uvjetima).

Je li umjesto troškovnika ili ponude moguće priložiti ugovor s pripadajućim troškovnikom?

– Prema uvjetima Poziva potrebno je dostaviti detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova.

Troškovnici usklađeni s glavnim projektom i/ili ponude moraju obvezno sadržavati podatke o vrijednostima za koje je Pozivom određen tehnički uvjet, količinama, jediničnim cijenama i iznosima troškova.

Ako želim prijaviti dvije mjere (dizalica topline i fotonaponi) u sklopu jedne prijave, je li potrebno u kuverti dostaviti dva posebna USB-a ili može sve na isti USB?

– Radi se o jednoj prijavi koja se dostavlja na jednom USB-u.

Ako imam dokaz legalnosti u kojem su navedeni objekti na čestici, ali je u postupku upis u ZK, dakle imamo posjedovni list i dokaz legalnosti, ali još ne i upis u ZK, što mogu priložiti umjesto ZK izvatka?

– Prihvatljiv dokaz vlasništva/suvlasništva je isključivo zemljišno-knjižni izvadak.

Jesam li ja prihvatljivi prijavitelj ako sam ovaj tjedan poslao u Fond zahtjev za isplatu sredstava od prošlog Poziva iz 2021. godine za toplinsku sanaciju krovišta, a isplata sredstava od Fonda će biti u roku od 30 dana, što znači da će biti poslije 15.11., što znači da ugovor neće biti zaključen do prijave na ovaj natječaj?

– Isplata sredstava po drugom javnom pozivu nije zapreka za prijavu na predmetni Poziv.

Što ako je stvarni trošak ugradnje manji ili veći od odobrenih sredstava?

– Ukoliko je trošak ugradnje manji od prijavljenog, sredstva Fonda se razmjerno umanjuju kao ne bi prelazila maksimalno postotno učešće definirano ugovorom, dok ukoliko stvarni troškovi budu veći od prijavljenih, sredstva Fonda se ne povećavaju, već se povećava vlastito učešće korisnika sredstava.

Hoće li i kada biti raspisan javni poziv za mjeru ugradnje fotonaponske elektrane, ali za obiteljske kuće nižeg energetskog razreda?

– Na obiteljske kuće nižeg energetskog razreda mogu se ugrađivati fotonaponske elektrane i ostali sustavi OIE uz obveznu provedbu mjera energetske obnove vanjske ovojnice (fasade, stolarije i sl.) u sklopu javnih poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Očekujemo raspisivanje takvog javnog poziva tijekom sljedeće godine.

Za objekt za koji je izdana građevinska dozvola u srpnju 2007. godine se prema tadašnjim propisima izdavalo, umjesto uporabne dozvole, uvjerenje o uporabi građevine koje nije upravni akt pa kao takav nema klauzulu pravomoćnosti niti ga može imati. Je li to u redu?

– Da, navedeno je prihvatljivo.

U slučaju da je u ZK ispravni postupak, postoji parcelacijski elaborat potvrđen od katastra, je li taj elaborat i dokaz da je postupak u procesu, prihvatljiv kao dokaz vlasništva za prijavu?

– Ne. Prihvatljiv dokaz vlasništva/suvlasništva je isključivo zemljišno-knjižni izvadak.

Je li potrebno dostaviti energetski certifikat ili je potrebno dostaviti i Izvješće o energetskom pregledu?

– Dovoljno je dostaviti energetski certifikat.

Ako se u glavnom projektu za elektranu nalazi troškovnik s jediničnim cijenama je li potrebno dostaviti i dodatnu ponudu od izvođača?

– Nije potrebno dostavljati oba dokumenta. („Troškovnici usklađeni s glavnim projektom i/ili ponude moraju obvezno sadržavati podatke o vrijednostima za koje je Pozivom određen tehnički uvjet, količinama, jediničnim cijenama i iznosima troškova.“)

Ako su suvlasnici preminuli, može li se dostaviti smrti list?

– Prihvatljiv dokaz vlasništva je isključivo ažuran zemljišno-knjižni izvadak (provedeno brisanje pokojnika, provedena rješenja o nasljeđivanju i sl.)

Je li Rješenje o izvedenom stanju (sa žigom pravomoćnosti) dovoljno ili je potrebno dostaviti i dodatne dokumente koji su dio tog rješenja (Izvod iz katastarskog plana i Snimka izvedenog stanja)?

– Pravomoćno rješenje o izvedenom stanju je dovoljno bez dodatne dokumentacije.

Je li moguća ugradnja na krov i dodatni fotonaponski paneli na pomoćnu građevinu (koja ima građevinsku dozvolu)?

– Da. Sukladno uvjetima Poziva, u tom slučaju je i za pomoćnu građevinu potrebno dokazati da je izgrađena sukladno Zakonu o gradnji i da je u vlasništvu/suvlasništvu prijavitelja (uz suglasnost ostalih suvlasnika).

U Zakonu piše da se PDV obračunava po stopi od 0 % na isporuku i ugradnju solarnih ploča. Što je s inverterom, i ostalim potrebnim materijalom i s troškovima ugradnje svega potrebnoga?

– Stopa PDV-a od 0% se obračunava na cijeli sustav prema pojašnjenju Porezne uprave:
https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3413&List=Vijesti

Moraju li ponude izvođača biti potpisane i pečatirane?

– Ne nužno.

Ako je elektrana već instalirana i konkretno danas stavljena u probni rad, i za nju već postoji račun, dostavlja li se ponuda ili račun?

– Ukoliko je trošak nastao nakon objave Poziva, prihvatljiv je za sufinanciranje. U ovom slučaju je potrebno dostaviti račun.

Koliko iznosi PDV na nabavu dizalica topline?

– Za navedeni upit molimo kontaktirati Poreznu upravu.

U slučaju prijave za dvije različite mjere (npr. M2 i M3), a izvođač je isti, dostavlja li se jedan troškovnik/ponuda ili dva troškovnika svaki za svoju mjeru?

– Preporučamo dostaviti dvije ponude radi lakšeg i jednostavnijeg utvrđivanja opravdanih troškova. Ipak ukoliko se ponude dostave objedinjeno, i to će biti prihvatljivo.

Imam stan u kući od ukupno četiri stana. Krov je zajednički. Nismo obiteljski povezani. Spada li to u obiteljsku kuću, odnosno ispunjavam li taj uvjet za prijavu za ova sredstva?

– Ukoliko Vaša obiteljska kuća zadovoljava definiciju obiteljske kuće iz Poziva, možete se prijaviti.

Mogu li se kao stanar u objektu s 4 stambene jedinice (različiti vlasnici) koji je manji od 600 m2 prijaviti na ovaj Javni poziv?

– Ukoliko Vaša obiteljska kuća zadovoljava definiciju obiteljske kuće iz Poziva, možete se prijaviti.

Surađuje li ili usuglašava li se Fond s HEP-om?

– Ne.

Je li ugradnja elektrane na nadstrešnica za parking prihvatljiv trošak?

– Da. Sukladno uvjetima Poziva, u tom slučaju je i za pomoćnu građevinu (nadstrešnicu) potrebno dokazati da je izgrađena sukladno Zakonu o gradnji i da je u vlasništvu/suvlasništvu prijavitelja (uz suglasnost ostalih suvlasnika).

Potražuje li se trošak promjene brojila računom HEP-a za ugradnju brojila ili na neki drugi način? Je li ugradnja brojila je prihvatljiv trošak? I gdje taj trošak mora biti prikazan? Kod prijave ili naknadno prilaganjem računa?

– Oprema obračunskog mjernog mjesta je prihvatljiv trošak. Isti potražujete dostavom ponude ili računa za opremanje istoga prilikom prijave na Javni poziv.

HEP kasni sa zamjenom brojila (prošao sam na Pozivu prošle godine). Može li Fond produljiti rok za predaju svih dokumenata s obzirom na to da nije do mene što instalacija nije sprovedena do kraja (rok je prosinac ove godine)?

– Navedeno pitanje se odnosi na drugi javni poziv. Pozivamo Vas da kontaktirate Fond izravno kako bismo utvrdili sve okolnosti.

Je li potreban projekt u slučaju izrade hibridne, odnosno elektrane s baterijama koja se ne spaja na mrežu?

– Da, u slučaju prijave mjere M4 – ugradnje fotonaponske elektrane je potrebno dostaviti Glavni projekt neovisno o tome spaja li se FNE na mrežu ili ne.

Što ako se promijeni cijena na više od odobrenog iznosa?

– Ukoliko stvarni troškovi budu veći od prijavljenih, sredstva Fonda se ne povećavaju, već se povećava vlastito učešće korisnika sredstava.

Kako se obračunava PDV kod kolektora za toplu vodu? Imam ponudu s uključenim PDV-om.

https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3413&List=Vijesti

Treba li priložiti fotografije krova, ako se fotografije krova nalaze u energetskom certifikatu i glavnom projektu?

– Treba. Fotodokumentacija je zaseban obavezan dokument.

Na građevinskoj dozvoli imam pečat elektronička isprava i posebno potvrdu o provomoćnosti te dozvole, dakle dva dokumenta. Je li to u redu?

– Da, navedeno je prihvatljivo. Potrebno je dostaviti oba dokumenta.

Imamo energetski certifikat koji je izdan prije godinu dana, ali otad smo ugradili 6 klima uređaja. Vrijedi li nam taj certifikat?

– Rok trajanja energetskog certifikata je 10 godina od izrade istoga ukoliko nakon toga nije bilo radova na kući koji bi utjecali na energetski razred obiteljske kuće.

– Znači – energetski certifikat mora predstavljati stvarno/ trenutno stanje obiteljske kuće.

Je li prijava prihvatljiva ako ima tereta na gruntovnici? Ili to ne utječe na prijavu?

– Navedeno ne utječe na prijavu.

Vlasnici smo supruga i ja. Trebaju li dva vlasnička lista i ovjera potpisa od javnog bilježnika?

– Ne. Dovoljno je dostaviti neslužbenu kopiju zemljišno-knjižnog izvatka iz kojeg je vidljivo da ste suvlasnici obiteljske kuće.

Na dokazu zakonitosti nije navedena godina izgradnje obiteljske kuće. U kojem je dokumentu to moguće pronaći?

– Ukoliko ne možete sa sigurnošću utvrditi godinu izgradnje obiteljske kuće, dovoljno je upisati približnu godinu (npr. godinu ishođenja dokaza zakonitosti).

Što se događa ako predamo prijavu do kraja godine bez odobrenja HEP-a? Može li se nakon 31. prosinca 2022. godine dostaviti suglasnost?

– Obavijest o mogućnosti priključenja elektrane na mrežu (izdana od HEP-a) je obavezan dokument, te prijave bez navedenog dokumenta neće biti prihvaćene. Sukladno odredbama Poziva, dopune su moguće samo u vremenu dostave prijava (najkasnije do isteka kalendarske godine).

Što ako se kućni broj u ZK izvatku i katastru za istu predmetnu česticu razlikuju? Je li potrebno dostaviti i rješenje o kućnom broju iz katastarskog ureda?

– Da, u tom slučaju je potrebno dostaviti i potvrdu o kućnom broju.

Ako je za ugradnju elektrane potrebno napraviti sanaciju krovišta (u dobrom je stanju, ali je starije od 40 godina pa je vrijeme da se zamijeni crijep), može li se podnijeti prijava?

– Da, ukoliko planirani radovi ne iziskuju ishođenje akta za građenje (samo zamjena pokrova bez rekonstrukcije krovišta ne iziskuje akt za građenje).

Avans (10%) je plaćen prije 28.9, ali ostatak računa će tek biti plaćen po završetku radova. Smatra li se i plaćeni avans kao prihvatljiv trošak?

– Cjelokupan račun će biti prihvatljiv.

Ako su prijavljene dvije mjere, elektrana i dizalica topline, može li se kasnije odustati od jedne mjere i provesti samo jednu (npr. dizalicu)?

– Da.

Ako se dio panela postavlja na nadstrešnicu koja je manja od 16m2 i dio je obiteljske kuće, a za nju nije potrebna građevinska dozvola, može li se prijaviti na Fond?

– Da. U navedenom slučaju se ne radi o zasebnoj građevini, već o dijelu obiteljske kuće.

Ponuda HEP-a za opremanje OMM (zamjena brojila) uz Obavijest o mogućnosti priključenja ima datum 27.9., plaćena 3.10. – je li to opravdan trošak?

– Da.

Kuća je izgrađena 1958. godine, a zadnja nadogradnja (rekonstrukcija) napravljena je 2001. godine. Koju godinu treba navesti kao godinu izgradnje?

– 1958.

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani