Pravila natječaja

Osim dijeljenja tvoje vizije Sunčanog grada, za dodjelu nagrade bitno nam je da zadovoljavaš i nekoliko dodatnih uvjeta. Prouči sve u pravilima natječaja.

Prijavi seVaše prijave

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„2030. JE DANAS“

NAPOMENA (22.12.2023.): Prema rasporedu određenim pravilima natječaja, objava dobitnika natječaja je bila predviđena do 22. prosinca 2023., međutim zbog potrebe za dužom obradom dokumentacije prijavitelja objavu dobitnika smo primorani pomaknuti na siječanj 2024. (najkasnije do kraja siječnja). Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

 

ORGANIZATORI

Članak 1.

Priređivači nagradnog natječaja pod nazivom “2030. JE DANAS“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) su:

 • Zelena energetska zadruga (ZEZ), Bukovačka cesta 110, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 13278092880, i 
 • RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 53056966535,

(u daljnjem tekstu: Priređivači).

 

TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NATJEČAJA

Članak 2.

Natječaj će se održati u vremenskom periodu od 11. rujna do 20. listopada 2023. godine, putem jedinstvene web stranice https://nasuncanojstrani.hr/nagradni-natjecaj/. Natječaj se priređuje s ciljem promidžbe suradnje Priređivača u okviru projekta „Na sunčanoj strani“ i promocije korištenja sunčeve energije za proizvodnju električne energije u sektoru kućanstva u Hrvatskoj. 

 

PODRUČJE PROMOCIJE

Članak 3.

Natječaj će se promovirati putem jedinstvene web stranice Natječaja, koju će uređivati Zelena energetska zadruga. Natječaj će se dodatno promovirati kroz medije i društvene mreže Priređivača. 

 

UVJET ZA SUDJELOVANJE

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske. U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), kao niti druge osobe koje su direktno uključene u priređivanje i organizaciju Natječaja i/ili odabir dobitnika nagrada.

 

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Članak 5.

Sudionikom Natječaja postaje se popunjavanjem prijavnog obrasca na jedinstvenoj web stranici Natječaja (https://nasuncanojstrani.hr/nagradni-natjecaj/) tj. slanjem Priređivačima osobnih podataka (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona) i kreativnog sadržaja na temu „2030. je danas – Živim u Sunčanom gradu“, u obliku autorskog teksta veličine do 500 znakova i jednog pratećeg vizualnog sadržaja (fotografije, crteža, grafike, ilustracije i sl.), i sve to isključivo u razdoblju trajanja natječaja definiranim člankom 2. ovih Pravila. Tijekom trajanja Natječaja sudionici će moći kreirati jednu prijavu putem obrasca kojim se kvalificiraju za sudjelovanje u Natječaju. Popunjeni obrazac bit će uvršten u izbor za nagrade.

 

KRITERIJ ZA ODABIR NAGRAĐENIH PRIJAVA

Članak 6.

Tročlani žiri, sastavljen od po jednog zaposlenika svakog od dva Priređivača i osobe koja nije zaposlena kod niti jednog od Priređivača, na kraju Natječaja će među pristiglim prijavama odabrati najkreativnije, a temeljem kriterija: poštivanje teme natječaja, autentičnost i kreativnost u tekstualnom i vizualnom izričaju vizije Sunčanog grada – grada koji koristi solarnu energiju, kako on izgleda i kako žive ljudi u tom gradu. Članove žirija imenovat će oba Priređivača sporazumno. 

Žiri će izabrati preliminarne dobitnike u roku 10 (deset) radnih dana nakon zatvaranja natječaja, a finalni izbor dobitnika objavit će se javno nakon što se utvrdi ispunjavaju li preliminarni dobitnici uvjete natječaja (uvjeti su opisani u sljedećem paragrafu) u roku 45 (četrdeset i pet) radnih dana od zatvaranja natječaja. 

Finalni dobitnici mogu biti fizičke osobe koje posjeduju elektrotehnički projekt sunčane elektrane za vlastitu potrošnju (u daljnjem tekstu: glavni projekt), za obiteljsku kuću u kojoj imaju prijavljeno prebivalište, izrađen u skladu s pravilima struke. Glavni projekt mora biti izrađen do datuma zatvaranja natječaja i ne stariji od dvije godine. Predmet natječaja nisu već ugrađene sunčane elektrane ili nadogradnja postojećih.

Priređivač će od preliminarnih dobitnika zatražiti dokumentaciju koju će biti  potrebno dostaviti Priređivaču u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana primitka obavijesti da su izabrani za preliminarne dobitnike. 

Dokumentacija uključuje: 

 • glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane za vlastitu potrošnju,
 • presliku osobne iskaznice, 
 • “Obavijest o mogućnosti priključenja” koju izdaje HEP ODS te 
 • potpisanu izjavu kojom se u slučaju prihvaćanja nagrade obvezuju:
  • dostaviti potvrdu o otvorenom računu u RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. u roku 30 (trideset) dana od zatvaranja natječaja, 
  • postaviti sunčanu elektranu unutar 4 (četiri) mjeseca od dana objave popisa finalnih dobitnika, te
  • na zahtjev Priređivača, u roku 10 (deset) dana od dana ugradnje dostaviti dokaz o postavljanju sunčane elektrane (npr. fotodokumentacija).

Popis finalnih dobitnika bit će javno dostupan na web stranici natječaja u ovim člankom definiranim rokovima.

 

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Članak 7.

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijave svih sudionika koje nisu ostvarene na način utvrđen ovim Pravilima. Do diskvalifikacije sudionika može doći i ako se uvidom u podatke o aktivnostima na javnim profilima utvrde bilo kakve nepravilnosti. Sve aktivnosti sudionika koje se temeljem opravdane sumnje pokažu kao neregularne tumačit će se kao direktno kršenje pravila Natječaja. Ako u bilo kojem trenutku Priređivači posumnjaju da sudionik zlorabi mehaniku Natječaja, zadržava pravo diskvalifikacije prijava i isključenja korisnika iz Natječaja bez posebne prethodne pisane obavijesti. 

Zlorabljenjem mehanike Natječaja smatra se, ali nije isključivo ograničeno na: 

 • prijavljivanje sadržaja koji nemaju jasnu poveznicu s temom Natječaja; 
 • prijavljivanje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na kojima se spominju javne ličnosti, ističu se vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi te krše pozitivni propisi Republike Hrvatske. 

Ako se ustanovi da prijavljeni sadržaj krši pravila Natječaja, Priređivači zadržavaju pravo konačne odluke o diskvalifikaciji sudionika za slučajeve kršenja pravila Natječaja, kao i za neetičke slučajeve koje u ovim Pravilima nisu mogli predvidjeti. 

 

NAGRADNI FOND

Članak 8.

Sudioniku Natječaja koji će biti izabran kao finalni dobitnik temeljem odredbi ovih Pravila, bit će uručena sljedeća nagrada: 

Sufinanciranje troška ugradnje sunčane elektrane za vlastitu potrošnju u kućanstvu, u iznosu od 2.500 eura putem servisa Zelene energetske zadruge “Na sunčanoj strani”. 

Finalni dobitnik će putem servisa “Na sunčanoj strani” izabrati certificiranog izvođača radova. 

Ukupno će se dodijeliti 10 (deset) nagrada. 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 25.000 eura (dvadeset i pet tisuća eura). Vrijednost pojedine nagrade, kao i ukupno izražena vrijednost nagradnog fonda, uvećava se za PDV od 25%. Sudionici koji sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge Priređivača. 

 

PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 9.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni telefonskim putem ili elektroničkom poštom prema podacima kojima raspolažu Priređivači temeljem podataka koje je sudionik naveo u prijavnom obrascu Natječaja. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju netočne ili promijenjene e-mail adrese ili telefonskog broja koju je sudionik naveo u prijavnom obrascu. 

Preliminarni dobitnici će biti obaviješteni o izboru najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana po završetku Natječaja. Finalni dobitnici bit će obaviješteni o dobitku nagrade nakon što se utvrdi ispunjenje uvjeta natječaja (od strane Priređivača), u roku 45 (četrdeset pet) radnih dana od zatvaranja natječaja. 

Nakon što finalni dobitnik prihvati nagradu te potpiše ugovor o ugradnji sunčane elektrane s odabranim izvođačem radova, Priređivač Zelena energetska zadruga obvezuje se platiti iznos u vrijednosti nagrade na račun izvođača temeljem računa od strane izvođača ispostavljenog ZEZ-u. Po realiziranoj uplati, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade. 

 

ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Članak 10.

Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici pristaju da Priređivači obrađuju njihove osobne podatke za potrebe obavještavanja o izboru za nagradu, i to samo telefonski broj i e-mail adresu. Priređivači jamče zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.  Priređivači će navedene podatke obrađivati za potrebe provedbe ovog Natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama), za statističku obradu podataka (količina sadržaja te popularnost) te za daljnju promociju Natječaja i projekta „Na sunčanoj strani“. Priređivači se obvezuju da navedene podatke o sudionicima Natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Natječaja ili je Priređivač obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima. 

Dobitnici su obavezni, po odluci Priređivača, sudjelovati u izradi promotivnih materijala u svrhu daljnje promocije Natječaja. Preuzimanjem nagrade u nagradnoj igri sudionici daju privolu da Priređivači, ako postanu dobitnici nagrada, mogu bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, elektroničkom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, grad, sliku, video materijal i sl. u svrhu eventualne javne objave rezultata Natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz Natječaj. 

 

PREKID NATJEČAJA

Članak 11.

Natječaj se može prekinuti samo ukoliko nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima i naknade štete.

 

PREKID SUDJELOVANJA U NATJEČAJU

Članak 12.

Sudionik Natječaja ima pravo odustati od sudjelovanja u Natječaju jednostavnim slanjem e-maila na solari@zez.coop i navodom da se njegov poslani sadržaj ne uvrsti u izbor. 

 

PRAVA I OBAVEZE IZ NATJEČAJA

Članak 13.

Od početka Natječaja, Pravila će biti objavljena na jedinstvenoj web stranici natječaja. Popunjavanjem prijavnog obrasca na jedinstvenoj web stranici natječaja (https://nasuncanojstrani.hr/nagradni-natjecaj/) te prosljeđivanjem sadržaja prema Priređivačima, sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. 

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 1. rujna 2023. godine.

Prijavi se na nagradni natječaj