Fond objavio Izmjene i dopune Uvjeta i kriterija za sufinanciranje te Tehničkih uvjeta za mjere energetske obnove obiteljskih kuća 2024.

Fond objavio Izmjene i dopune Uvjeta i kriterija za sufinanciranje te Tehničkih uvjeta za mjere energetske obnove obiteljskih kuća 2024.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je 28. veljače 2024. objavio Izmjene i dopune Uvjeta i kriterija za sufinanciranje te Tehničkih uvjeta za mjere energetske obnove obiteljskih kuća 2024. slijedom Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

 

Prijave kreću 13. ožujka 2024., Javni poziv uključuje i sufinanciranje solarnih elektrana za kućanstva, a ovo su najvažnije izmjene:

 1. Detaljnije se dodatno pojašnjavaju tehnički uvjeti i kriteriji za prijavu mjera kao i dozvoljene kombinacije aktivnosti.
 2. Građani mogu ovlastiti drugu osobu za podnošenje prijave u njihovo ime te je naveden obavezni sadržaj punomoći.
 3. Dostupan je i obrazac Izjave prijavitelja, koji uključuje i obrazac za suglasnost suvlasnika, a osobna iskaznica neće biti dio obvezne dokumentacije već će se tražiti samo uvjerenje o prebivalištu.
 4. Prijave idu isključivo elektroničkim putem kroz aplikaciju u koju će se građani prijavljivati preko Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS).

Evo i ostalih bitnih stavki koje trebate znati kako bi se na vrijeme pripremili za prijavu.

 

Što je predmet Poziva?

Predmet poziva je sufinanciranje mjera energetske obnove postojećih obiteljskih kuća u 2024. godini sukladno Tehničkim uvjetima (Prilog). Mjere se provode u okviru sljedećih aktivnosti: 

 • A1: Cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (M1) i ugradnju tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera (M2 ili M3), 
 • A2: Povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (M1), 
 • A3: Ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera (M2), 
 • A4: Ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (M3 ili kombinacija M3 i M4).

Popisi dozvoljenih kombinacija aktivnosti, mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta kao i prihvatljive opreme i radova sadržani su u Tehničkim uvjetima i zato ih je bitno dobro proučiti.

 

Na koga se Poziv odnosi?

Poziv se odnosi na obiteljske kuće, u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i  koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: − ima najviše 3 (tri) stambene jedinice, − ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Da bi bile prihvatljive za sufinanciranje, kuće moraju  moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd): 

 • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2, 
 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3. 

Bitno je znati da energetsko certificiranje i energetski razred nisu uvjet u slučaju provedbe aktivnosti A4 odnosno ugradnje tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivh izvora za vlastitu potrošnju.

 

Tko može biti prijavitelj?

Prijavitelji mogu biti fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće u kojima imaju prebivalište prijavljeno najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave. Uvjet prebivališta se obvezno odnosi na prijavitelja, ali nije obvezan za sve suvlasnike. Ako je jedan od suvlasnika obiteljske kuće Republika Hrvatska (dalje u tekstu: RH) ili jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: JLP(R)S), prihvatljivi prijavitelji mogu biti fizičke osobe – građani koji su suvlasnici 50% i više bruto podne površine obiteljske kuće.

 

Tko ne ostvaruje pravo na sredstva Fonda iz ovog Poziva?

Fizičke osobe – građani koji 50% i više bruto podne površine obiteljske kuće koriste za obavljanje gospodarske djelatnosti. 

I oni korisnici sredstava Fonda kojima su na snazi ugovori o neposrednom sufinanciranju mjera energetske obnove obiteljskih kuća i/ili mjera korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju u obiteljskim kućama, sklopljeni temeljem prethodno provedenih dodjela sredstava Fonda.

 

Koji su iznosi sufinanciranja?

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 120.000.000,00 eura.

Sredstva se dodjeljuju u visini i postotnim učešćima u opravdanim troškovima od 60% odnosno 80% za kuće oštećene u potresu za mjere A1 – A3, a u visini od 50% za mjeru A4, što je i najviše postotno učešće u opravdanom trošku sufinanciranja mjere M3.1 Fotonaponska elektrana, neovisno o tome provodi li se mjera u sklopu aktivnosti A1 ili A4. Za mjeru A4 maksimalni iznos sufinanciranja iznosi 12.000 eura, odnosno 62.120,00 eura po prijavi za mjeru A1.

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Pozivu su:

 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala;
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju novih sustava i nove opreme;
 • nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv, nastale nakon objave ovih Uvjeta i kriterija.

Bitno je znati da nabavu i ugradnju materijala, sustava i opreme isključivo provodi izvođač radova. Troškove mjera za koje su materijali, sustavi i oprema nabavljeni na drugačiji način Fond će proglasiti u cijelosti neprihvatljivima.

Troškovi mjera će biti opravdani ako zadovoljavaju Tehničke uvjete dok će se prilikom utvrđivanja opravdanih troškova mjera primjenjivati ograničenja navedena u tablicama br. 2, 3, 4, i 5 iz objavljenih Uvjeta i kriterija za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2024. godini.

Vrijeme nastanka troška utvrđivat će se računima za izvođenje radova i/ili računima za pružanje usluge, a razdoblje provedbe projekta i prihvatljivosti troškova počinje danom objave Uvjeta i kriterija, 29. prosinca 2023. godine, a završava 31. prosinca 2026. godine. Unutar razdoblja prihvatljivosti troškova moraju nastati i biti plaćeni svi troškovi te korisnik mora dostaviti Fondu zahtjev za isplatu s potpunom dokumentacijom.

 

Što sve prijava mora sadržavati?

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac;
 2. Uvjerenje o prebivalištu prijavitelja;
 3. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena (ako je riječ o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan – imati odgovarajući žig izvršnosti/pravomoćnosti);
 4. Zemljišno-knjižni izvadak nekretnine kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće (ako su zemljišne knjige uništene ili nedostupne bit će potrebno dostaviti Potvrdu suda da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar);
 5. Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat obiteljske kuće (neće biti potrebno dostaviti u slučaju provedbe aktivnosti A4, te ako obiteljsku kuću nije moguće certificirati uslijed oštećenja od potresa);
 6. Obrazac tehničkog proračuna (popunjavat će se unosom podataka iz Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade ili Izvješća o energetskom pregledu ili drugog primjenjivog dokumenta);
 7. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme (ponude/troškovnici izrađuju se sukladno preporukama iz Izvješća o energetskom pregledu i, ako je primjenjivo, glavnom projektu, te obvezno sadrže podatke o vrijednostima za koje je Pozivom određen tehnički uvjet, količinama, jediničnim cijenama i iznosima troškova);
 8. Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće (fotografije postojećeg stanja cijele kuće i svih dijelova na kojima se planira izvođenje radova te zamjena/ugradnja sustava);
 9. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) (detaljnije pojašnjeno u Tehničkim uvjetima);
 10. Izjavu prijavitelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika (Prilog);
 11. Specijalna punomoć, ako je primjenjivo (primjer obveznog sadržaja nalazi se u Prilogu).

 

Ako je predmet prijave obiteljska kuća oštećena u potresu, prijava obvezno mora dodatno sadržavati dokaz da je obiteljska kuća oštećena u potresu izdan od strane tijela nadležnog za obnovu od potresa ili JLP(R)S ili završno izvješće nadzornog inženjera ili drugu dokumentaciju temeljem relevantnih Zakona koji su detaljno navedeni u Uvjetima i kriterijima poziva.

Ako se u dokumentima pod 3. i 4. razlikuju brojevi katastarskih čestica, potrebno je dostaviti uvjerenje/potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica.

U slučaju prijave mjere M3.1. Fotonaponska elektrana prijava dodatno mora sadržavati obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, u slučaju ugradnje sustava u mrežnom radu.

Ako se elektrana ne postavlja na obiteljsku kuću već na pomoćnu građevinu uz obiteljsku kuću, potrebno je i za navedenu pomoćnu građevinu dostaviti važeći dokaz da je postojeća prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena te zemljišno-knjižni izvadak nekretnine kojim se dokazuje da je prijavitelj knjižni vlasnik pomoćne građevine.

Dokumenti pod rednim brojevima 1. i 6. popunjavaju se na obrascima Fonda koji će biti objavljeni uz Poziv.

 

Koji je način podnošenja prijave?

Podnošenje prijava će započeti danom objave Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, 13. ožujka 2024. godine u 9:00 sati.

Od tog dana građani će moći sa stranica Fonda preuzeti prijavni obrazac i obrazac tehničkog proračuna, koji čine dio obvezne dokumentacije za prijavu. Riječ je o elektronskim verzijama dokumenata koje će se trebati popuniti osnovnim podacima o kući i informacijama o planiranim mjerama energetske obnove odnosno ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. 

Osim njih, prijavitelji će uz svoju prijavu morati priložiti i sve ostale obvezne dokumente koje će ranije pripremiti, poput izjave prijavitelja, suglasnosti suvlasnika, uvjerenja o prebivalištu, dokaza o legalnosti kuće, ZK izvatka iz kojeg je vidljivo vlasništvo, energetskog pregleda i certifikata te ponuda izvođača.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u informacijski sustav eFZOEU. Poveznica na sustav i korisničke upute za rad u sustavu bit će dostupne na mrežnoj stranici Fonda.

Prijava u sustav eFZOEU vršit će se identifikacijom vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti. Prijavitelj prijavu podnosi samostalno ili u njegovo ime prijavu može podnijeti opunomoćenik.

Na Javni poziv će biti moguće podnijeti ukupno jednu prijavu, pri čemu se jedna prijava odnosi na:

 • jednu obiteljsku kuću za dozvoljene kombinacije aktivnosti sukladno Tehničkim uvjetima,
 • jedno obračunsko mjerno mjesto za aktivnost A4

 

Više informacija potražite na poveznici mrežne stranice Fonda https://www.fzoeu.hr/hr/javni-poziv-za-energetsku-obnovu-obiteljskih-kuca-objavljuje-se-13-ozujka/9716 i ne zaboravite detaljno proučiti Uvjete i kriterije te njihove priloge – dopunjene Tehničke uvjete; obrazac Izjave prijavitelja te obavezni sadržaj specijalne punomoći za prijavitelja.

Javite nam se za pomoć pri izradi prijave za aktivnost A4, mjeru M3.1 Fotonaponska elektrana, neovisno o tome provodi li se mjera u sklopu aktivnosti A1 ili A4.

Sretno!

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani