Grad Rijeka nudi poticaje za solarne elektrane

Splitsko - dalmatinska županija nudi poticaje za ugradnju solarne elektrane

14. ožujka 2024. – Grad Rijeka uputila je Javni poziv za sufinanciranje solarnih elektrana na području Rijeke u 2024. godini.

Pravo na poticaje ostvaruju fizičke osobe, vlasnici postojećih obiteljskih kuća s područja grada Rijeke, koji imaju prebivalište na adresi kuće gdje se namjerava provesti zahvat radi kojeg se vrši prijava na poticaje.

Postojeća obiteljska kuća je:

  • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena  te koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost
  • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i koja ima najviše 3 (tri) stambene jedinice.

Prihvatljivi troškovi odnose se na nabavu, opremu i ugradnju solarne elektrane maksimalne snage do 10 kW u postojećim obiteljskim kućama, a sve sukladno projektnoj dokumentaciji, odnosno izrađenom glavnom elektrotehničkom projektu te ishođenoj Obavijesti o mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom.

Pod prihvatljivim troškovima za sufinanciranje podrazumijevaju se troškovi nastali od dana potpisivanja Ugovora o sufinanciranju do dana podnošenja Zahtjeva za isplatu sufinanciranja. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Neće se financirati troškovi postave elektrane na nekretnini koja je već bila predmetom sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost istom vlasniku.

Grad će solarne elektrane sufinancirati prema slijedećim kategorijama i iznosima:

  • do 50% ukupnog troška postavljanja fotonaponske elektrane snage do 5 kW, maksimalno do 3.750 EUR, po obiteljskoj kući,
  • do 50% ukupnog troška postavljanja fotonaponske elektrane snage od 5,01 do 10 kW, maksimalno do 7.500 EUR, po obiteljskoj kući.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 10. svibnja 2024. godine ili do utroška raspoloživih sredstava za 2024. godinu.

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na službenoj web stranici Grada Rijeke.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani